Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα επένδύσεων, είτε σε ακίνητα, οικοδομές, μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και επιχειρήσεων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναγνωρίσει αυτή την θετική εξέλιξη στην οικονομία της Δημοκρατίας και έχει λάβει μέτρα προς διευκόλυνση τέτοιου είδους επενδύσεων με τροποποιήσεις σε υφιστάμενες νομοθεσίες, όπως την τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 2002 (118(I)/2002) από την 1η Ιανουαρίου του 2017 με σκοπό την δημιουργία ενός κινήτρου μέσω φοροαπαλλαγής σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.

Η επένδυση αφορά «επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κίνδυνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)», η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μορφών επένδυσης (επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις, εγγυήσεις κ.α.). Στον ορισμό της επένδυσης χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις συνέχειας (9Α(ν)).

Σύμφωνα με το άρθρο 9Α(γ)(1) το πιο πάνω νόμου, για να μπορεί μια επιχείρηση να θεωρηθεί ως «καινοτόμος» θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως καινοτόμος ή άλλη αρμόδια αρχή κατόπιν αίτησης, συνοδευμένη από πιστοποιητικό από εξωτερικό ελεγκτή, σύμφωνα με το οποίο οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10 % του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών.

«Ανεξάρτητος» επενδυτής, σύμφωνα με το άρθρο 9Α(iv) ορίζεται ως επενδυτής ο οποίος δεν είναι ήδη μέτοχος της καινοτόμου μικρής και μεσαίας επιχείρησης στην οποία επενδύει, εκτός στην περίπτωση δημιουργίας νέας εταιρείας.

Επίσεις, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό και ούτε μπορεί να γίνει έλεγχος της οικονομικής χρήσης, η έγκριση δύναται να βασίζεται σε επιχειρηματικό σχέδιο.

Το άρθρο 9Α προνοεί την φοροαπαλλαγή, η οποία υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:

(α) το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση…

(β) η αφαίρεση, στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του πιο πάνω περιορισμού μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη, τηρουμένου του πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού και το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) τον χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραχώρηση οποιασδήποτε έκπτωσης μπορεί να απορριφθεί στην περίπτωση που «πρόσωπο που πραγματοποιεί δαπάνες για επένδυση… δεν διατηρήσει στην κατοχή του την εν λόγο επένδυση για ελάχιστη περίοδο τριών (3) ετών.»

Το φορολογικό κίνητρο που προνοείται με την πιο πάνω τροποποίηση σίγουρα είναι πλεονέκτημα αφού προωθεί την έλξη Κύπριων και ξένων επενδυτών σε επιχειρήσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγχρόνως βοηθά στην ανάπτηξη και εξέλιξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κύπρο, αναπτύσσοντας έτσι την χώρα ως σύνολο.

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis