Kύπρος: Φοροαπαλλαγή – Κέντρο Καινοτομίας

Η Κύπρος τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς, ιδιαίτερα στον τομέα επένδύσεων, είτε σε ακίνητα, οικοδομές, μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών και επιχειρήσεων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναγνωρίσει αυτή την θετική εξέλιξη στην οικονομία της Δημοκρατίας και έχει λάβει μέτρα προς διευκόλυνση τέτοιου είδους επενδύσεων με τροποποιήσεις σε υφιστάμενες νομοθεσίες, όπως την τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου 2002 (118(I)/2002) από την 1η Ιανουαρίου του 2017 με σκοπό την δημιουργία ενός κινήτρου μέσω φοροαπαλλαγής σε φυσικά πρόσωπα που επενδύουν σε καινοτόμες επιχειρήσεις, είτε απευθείας είτε μέσω επενδυτικού ταμείου.

Η επένδυση αφορά «επένδυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κίνδυνου σε καινοτόμο μικρή και μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)», η οποία ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μορφών επένδυσης (επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων, δάνεια, χρηματοδοτικές μισθώσεις, εγγυήσεις κ.α.). Στον ορισμό της επένδυσης χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου περιλαμβάνονται και οι επενδύσεις συνέχειας (9Α(ν)).

Σύμφωνα με το άρθρο 9Α(γ)(1) το πιο πάνω νόμου, για να μπορεί μια επιχείρηση να θεωρηθεί ως «καινοτόμος» θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως καινοτόμος ή άλλη αρμόδια αρχή κατόπιν αίτησης, συνοδευμένη από πιστοποιητικό από εξωτερικό ελεγκτή, σύμφωνα με το οποίο οι δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης της αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 10 % του συνόλου των λειτουργικών της δαπανών.

«Ανεξάρτητος» επενδυτής, σύμφωνα με το άρθρο 9Α(iv) ορίζεται ως επενδυτής ο οποίος δεν είναι ήδη μέτοχος της καινοτόμου μικρής και μεσαίας επιχείρησης στην οποία επενδύει, εκτός στην περίπτωση δημιουργίας νέας εταιρείας.

Επίσεις, σε περίπτωση επιχείρησης που βρίσκεται σε φάση εκκίνησης και δεν έχει οικονομικό ιστορικό και ούτε μπορεί να γίνει έλεγχος της οικονομικής χρήσης, η έγκριση δύναται να βασίζεται σε επιχειρηματικό σχέδιο.

Το άρθρο 9Α προνοεί την φοροαπαλλαγή, η οποία υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες:

(α) το ποσό που εκπίπτει του φορολογητέου εισοδήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του φορολογητέου εισοδήματος του προσώπου αυτού στο φορολογικό έτος εντός του οποίου πραγματοποιείται η επένδυση…

(β) η αφαίρεση, στην έκταση που δεν παραχωρείται λόγω του πιο πάνω περιορισμού μπορεί να μεταφέρεται και να παραχωρείται κατά τα επόμενα πέντε (5) έτη, τηρουμένου του πιο πάνω ποσοστιαίου περιορισμού και το ποσό που εκπίπτει δεν μπορεί να υπερβεί στο σύνολο του τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) τον χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραχώρηση οποιασδήποτε έκπτωσης μπορεί να απορριφθεί στην περίπτωση που «πρόσωπο που πραγματοποιεί δαπάνες για επένδυση… δεν διατηρήσει στην κατοχή του την εν λόγο επένδυση για ελάχιστη περίοδο τριών (3) ετών.»

Το φορολογικό κίνητρο που προνοείται με την πιο πάνω τροποποίηση σίγουρα είναι πλεονέκτημα αφού προωθεί την έλξη Κύπριων και ξένων επενδυτών σε επιχειρήσεις εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγχρόνως βοηθά στην ανάπτηξη και εξέλιξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κύπρο, αναπτύσσοντας έτσι την χώρα ως σύνολο.

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Προσωπικά δεδομένα – Πως προστατεύονται τα δικαιώματα μου;

Ο  Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Regulation (EU) 2016/679) (“GDPR”) τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018,  2 χρόνια μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για μεταρρύθμιση του πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός ισχύει σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς  την ανάγκη ενσωμάτωσης του από τα Κράτη Μέλη.

Στην Κύπρο για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων ψηφίστηκε ο Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018).

Αξίζει να σημειωθεί ότι  η Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία έχει μεταφερθεί στο Μέρος 14 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 αποτελεί άλλη σχετική νομοθεσία.  

Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι η ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους για τις σχετικές θεραπείες που απορρέουν από τη νομοθεσία.

  • Υποβολή καταγγελίας στον Επίτροπο – Με βάση τo Άρθρο 58 του ΓΚΠΔ η αρμόδιά αρχή έχει διερευνητική εξουσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διεξαγωγή ελέγχου. Στην Κύπρο η αρχή προστασίας Δεδομένων διέπετέ από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δυνάμει του Άρθρου 23 της Νομοθεσίας “o Επίτροπος εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται και ασκεί τις εξουσίες που του εκχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού, του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου.” Η ΑΠΔ έχει διορθωτική εξουσία και μπορεί να εκδώσει προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις εξεύρεσής παραβίασης από τον εκλεκτή ή επεξεργαστή πληροφοριών. Το Άρθρο 25 του Κυπριακού νόμου ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 58 του Κανονισμού αναφορικά με τις εξουσίες του Επιτρόπου.  

Η Επίτροπος διαθέτει έντυπα παραπόνου για παράπονο παραβίασης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, παράπονο αθέτησης της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παράπονο που αφορά στην αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως email ή sms.

  • Δικαίωμα προσφυγής κατά του Επιτρόπου- Με βάση το Άρθρο 28 της Νομοθεσίας σε περίπτωση που ένας πολίτης πιστεύει ότι ο Επίτροπος δεν έχει διαχειριστεί σωστά την καταγγελία τους ο πολίτης του οποίου επηρεάζονται τα δικαιώματα του έχει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά του Επιτρόπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Άρθρο 78 του Κανονισμού προσφέρει θεραπεία σε περιπτώσεις που το ο πολίτης που έχει υποβάλει το παράπονο δεν έχει πληροφορηθεί για το αποτέλεσμα της καταγγελίας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας.
  • Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας ή του οργανισμού- Η Νομοθεσία προνοεί ότι η επιχείρηση ή όμιλος φέρουν νομική ευθύνη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 33. Η παράγραφός (5)(α) του Άρθρου 33 γνωστοποιεί ότι την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις φέρει το «εκτελεστικό ή σώμα της επιχείρησης ή ομίλου επιχειρήσεων».

 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποταθούν στο δικαστήριο για υλικές ή μη υλικές ζημίες ως αποτέλεσμα αθέτησης των δικαιωμάτων του με βάση το Άρθρο 82(1) του Κανονισμού.  Η συμπερίληψη «μη υλικών» ζημιών σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για ψυχική οδύνη ακόμα και όταν δεν απορρέει οικονομική ζημία από την παράβαση του Κανονισμού. 

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Δημοπρασία Ακινήτου – Πώς να την εμποδίσετε

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει παρά πολύ κόσμο και επιχειρήσεις σε αδιέξοδο εφόσον προκάλεσε άμεση επίδραση στην ρευστότητα τους με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η αποπληρωμή των δανείων τους.

Η αδυναμία αυτή ασφαλώς θέτει σε κίνδυνο την περιουσία τους εφόσον οι τράπεζες βάσει της καινούργιας νομοθεσίας μπορεί να ενεργοποιήσουν συνοπτικές διαδικασίες για πώληση των υποθηκευμένων ακινήτων γιά σκοπούς αποπληρωμή του χρέους.

Αυτό το ενδεχόμενο οδήγησε πάρα πολύ κόσμο σε απόγνωση και καθήλωση εφόσον πιστεύουν ότι η νομοθεσία δεν τους προστατεύει και έτσι παραμένουν άπρακτοι αφήνοντας τις τράπεζες να κάνουν ότι θέλουν.

Στην πραγματικότητα ακόμα και μετά την πρόσφατη τροποποίηση του Περί Mεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου 1965 υπάρχουν διαθέσιμες νομικές θεραπείες για τους δανειολήπτες  μέσων των οποίων  μπορούν  να εμποδίσουν τις τράπεζες από το να πωλήσουν τα ακίνητα τους φτάνει να ζητήσουν νομική συμβουλή και να δράσουν γρήγορα.

Οι τράπεζες/δανειστές σύμφωνα με το άρθρο 44Γ(1) & (2) του πιο πάνω νόμου ως έχει τροποποιηθεί από τον νόμο 87(Ι)/2018 πρωτού προχωρήσουν με πλειστηριασμό της ενυπόθηκης περιουσίας του δανειόληπτη πρέπει να επιδώσουν στον ενυπόθηκο οφειλέτη ειδοποίηση Τύπου Ι δίνοντας του τουλάχιστον 30 μέρες να ξοφλήση το χρέος του. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση τότε ο δανειστής θα πρέπει να επιδώσει δεύτερη έγγραφη ειδοποίηση Τύπου ΙΑ ανακοινώνοντας στον οφειλέτη ότι θα πωληθεί το ακίνητο ορίζοντας ημερομηνία όχι μικρότερη των 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 44Γ(3) «…Ο ενυπόθηκος οφειλέτης καθώς και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δύναται, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης μόνο, για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Η επιδοθείσα ειδοποίηση δεν πληροί τις απαιτούμενες κατά τον προβλεπόμενο τύπο και περιεχόμενο, προϋποθέσεις˙

(β) η ειδοποίηση δεν έχει δεόντως επιδοθεί˙

(γ) η ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν τη λήξη της προθεσμίας για καταβολή της πληρωμής προς τον ενυπόθηκο δανειστή˙

(δ) έχει εκδοθεί παρεμπίπτον απαγορευτικό διάταγμα υπέρ του ενυπόθηκου οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 32 του περί Δικαστηρίων Νόμου˙

(ε) έχει εκδοθεί προστατευτικό διάταγμα υπέρ του ενυπόθηκου οφειλέτη δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου˙

(στ) ο ενυπόθηκος οφειλέτης του οποίου η συμμετοχή εγκρίνεται  στο σχέδιο “ΕΣΤΙΑ για αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”  ή σε οποιαδήποτε άλλο κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης πιστωτικής διευκόλυνσης, νοουμένου ότι αυτός αποδέχεται και τηρεί τη συμφωνία και τις πιστωτικές του υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από το εν λόγω σχέδιο.»

Πριν την πιό πάνω τροποποίηση ο ενυπόθηκος οφειλέτης μπορούσε στά πλαίσια άσκησης έφεσης μέσα σε 30 μέρες να διεκδικήσει την αναστολή της πώλησης λόγω εκκρεμοδικίας δηλαδή ήταν εφικτή η αναστολή πώλησης με  το γεγονός και μόνο ότι εκκρεμούσε  αγωγη στο Επαρχιακό δικαστήριο μεταξύ του δανειστή και του ενυπόθηκου οφειλέτη. Μετά την τροποποίηση δεν είναι αρκετό να εκκρεμεί αγωγή αλλά θα πρέπει να έχει εκδοθεί και πρωσορινό διάταγμα βάσει το άρθρου 32 του περι Δικαστηρίων νόμου 14/60 εναντίον του δανειστή που να αναστέλλει την πώληση μέχρι την αποπεράτωση της αγωγής που εκκρεμεί και έκδοση απόφασης ως προβλέπεται στο άρθρο 44Γ(3) (δ) πιό πανω.

Σύμφωνα με το άρθρο 32 (1) του Περί Δικαστηρίων Νόμου 14/60  και της Κυπριακής νομολογίας το δικαστήριο για να εκδόσει τέτοιο διάταγμα πρέπει να διαφανεί  «…ότι υπάρχει σoβαρόv ζήτημα πρoς εκδίκασιv κατά τηv επ’ ακρoατηρίoυ διαδικασίαv, ότι υπάρχει πιθαvότης ότι ο αιτών διάδικος δικαιoύται εις θεραπείαv, και ότι εκτός εάv εκδoθή παρεμπίπτov απαγoρευτικόv διάταγμα, θα είvαι δύσκoλov ή αδύvατov vα απovεμηθή πλήρης δικαιoσύvη εις μεταγεvέστερov στάδιov.»

Τέτοια διάτάγματα έχουν ήδη εκδοθεί μετά την τροποποίηση του νόμου από τα δικαστήρια που φαίνεται ότι στις κατάλληλες περιπτώσεις είναι έτοιμοι οι δικαστές να προστατεύσουν τα δικαιώματα των ενυπόθηκων οφειλέτων.

Οι οφειλέτες είναι επίσης σημαντικό να γνωρίζουν ότι ως φαίνεται πιό πάνω στις υποπαραγράφους (στ) και (ε) του άρθρου 44Γ(3) ο  τροποποιητικός νόμος  έχει  προσθέσει  ακόμα δύο εδάφια που δεν υπήρχαν πριν σε σχέση με το πότε δύναται κάποιος να καταχωρήσει έφεση σε σχέση με την ειδοποίηση Τύπου ΙΑ, ήτοι όταν

1.Έχει εκδοθεί προστατευτικό διάταγμα υπερ του ενυπόθηκου οφειλέτη δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου και

2.Εγκρίθηκε  η συμμετοχή του οφειλέτη στο σχέδιο “ΕΣΤΙΑ για αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”  ή σε οποιαδήποτε άλλο κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης πιστωτικής διευκόλυνσης, νοουμένου ότι αυτός αποδέχεται και τηρεί τη συμφωνία και τις πιστωτικές του υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από το εν λόγω σχέδιο.

Οι δανειολήπτες πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τους επιδίδονται ειδοποιήσεις από τις  τράπεζες και ιδιαίτερα όταν λάβουν την ειδοποίηση τύπου ΙΑ διότι έχουν μόνο 30 μέρες για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να αναστείλουν την πώληση του ακινήτου τους. Για να μπορέσουν να πετύχουν την αναστολή της πώλησης εάν δεν πληρούνται οι υπόλοιπες προυποθεσεις που προβλέπονται στο πιο πάνω άρθρο τότε πέραν της έφεσης θα πρέπει να καταχωρηθεί αγωγή ,εάν δεν εκκρεμεί ήδη αγωγή εναντίον της τράπεζας, δια της οποίας να αμφισβητείται το ύψος της οφειλής και παράλληλα θα πρέπει να εκδοθεί διάταγμα βάσει του άρθρου 32 της πολιτικής δικονομίας νόμου δια του οποίου να αναστέλλεται η πώληση του ακινήτου δια πληστειριασμου που έχει  ενεργοποιηθεί μέσω της ειδοποίησης ΙΑ.

Οι οφειλέτες για να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους σε μιά αγωγή και έκδοσης προστατευτικών διαταγμάτων εναντίον της τράπεζας θα πρέπει να ζητούν την βοήθεια εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι δύνανται να υπολογίσουν  τα ποσά τα οποία πραγματικά οφείλονται προς τις τράπεζες εφόσον αφαιρθούν  τυχόν αυθεραιτες υπερχρεώσεις για έξοδα καθώς επίσης ποσά που πρόερχονται από επιβολή τόκων με  παράνομους/καταχρηστικούς συντελεστές επιτοκίων .

Σε κάθε περίπτωση ο οφειλέτης θα πρέπει να καταχωρήσει μέσα σε 30 μέρες έφεση καταχωρώντας σχετική αίτηση στο αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο  εναντίον της διαδικασίας πώλησης.

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο  Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Regulation (EU) 2016/679) (“GDPR”) αποτελεί την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προκλήσεις που δημιουργούνται από την γρήγορη εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας η οποία μπορεί να διακινδυνεύσει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή από την ευρεία χρήση των προσωπικών δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα δικαιωμάτων για τον έλεγχο της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων

Μεταξύ αυτών είναι και το δικαίωμα πρόσβασης το οποίο αναφέρεται στη λήψη επιβεβαίωσης για τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (Άρθρο 15). Το GDPR παρέχει το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων (Άρθρο 16)

Ο κανονισμός συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση (Άρθρο 17)

Συγκεκριμένα το 2014 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε εναντίον της Google απαιτώντας όπως η Google καταργήσει αποτελέσματα αναζήτησης σχετικά με ιστορικές διαδικασίες εναντίον Ισπανού υπηκόου για μη καταβληθέντα χρέη

Το Δικαστήριο αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι μηχανές αναζήτησης όπως η Google στην καθολική διάδοση δεδομένων

Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων αποτελεί καινοτομία που εφαρμόζεται από τo GDPR στην πολιτική επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παρέχει το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων από το υποκείμενο των δεδομένων  σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (Άρθρο 20)

Όσων αφορά τη παραβίαση των Άρθρων του εν λόγω κανονισμού, το GDPR εξουσιοδοτεί τις εποπτικές αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα μέχρι 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών ή 20 εκατομμύρια ευρώ. Tο Άρθρο 83(5) διέπει τα υψηλότερα πρόστιμα ενώ η κατώτερη κατηγορία προστίμων διέπετε από το Άρθρο 83(4).

Το  GDPR έγινε εφαρμοστέο δίκαιο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018).

Το στοιχείο της συγκατάθεσης του υποκείμενου των δεδομένων είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της εν λόγω νομοθεσίας

Το Άρθρο 2(1) της νομοθεσίας ερμηνεύει τη συγκατάθεση ως «ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν»

Το Άρθρο 33(1) παρέχει τα αδικήματα και τις ποινές

Τα αδικήματα είναι ποινικής φύσεως και οι ποινές  συμπεριλαμβάνουν ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή

Το ποσό της χρηματικής ποινής και η διάρκεια της φυλάκισης εξαρτώνται από το αδίκημα και συμπεριλαμβάνονται αναλυτικά στη νομοθεσία στις παραγράφους (2)-(4) του Άρθρου 33

Η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα

Λόγω του γεγονότος ότι ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ πρόσφατα η επίδραση του στον νομικό κόσμο θα φανεί σε βάθος χρόνου

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis