Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη μητρότητα στην εργασία

Στις 16 Απριλίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν. 20(Ι)/2018). Οι τροποποιήσεις αφορούν τη προστασία από τερματισμό απασχόλησης, το θηλασμό και τη φροντίδα παιδιού όπως επίσης αδικήματα και ποινές. 

1. Απαγόρευση τερματισμού απασχόλησης φυσικής μητέρας: Δυνάμει του άρθρου 4(1)(α) μισθωτή- όπως καθορίζεται από το άρθρο 2 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων 1980 έως 1997-  προστατεύεται από απόλυση για περίοδο εκτεινόμενη από την αρχή της εγκυμοσύνης της μέχρι και πέντε μήνες μετά το πέρας της άδειας μητρότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός «πέντε» μηνών αντικατέστησε τους «τρεις» μήνες του βασικού νόμου.   Επίσης, ο εκάστοτε εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού το οποίο να καταγράφει την ημερομηνία αναμενόμενου τοκετού (άρθρο 4(2)). Επίσης, όσων αφορά θετές μητέρες από τη στιγμή που η θετή μητέρα παρουσιάσει στον εργοδότη της  βεβαίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ότι προτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα παιδιού για σκοπούς υιοθεσίας και μέχρι την πάροδο τριών μηνών από το τέλος της περιόδου της άδειας μητρότητας, απαγορεύεται σε εργοδότη να τερματίσει την απασχόληση μισθωτής ή/και να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης (άρθρο 4 Α)

2. Προστασία μητρικού θηλασμού και διευκολύνσεις για τη φροντίδα του παιδιού:Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 5 που αναφέρεται στο πιο πάνω τίτλο έχει τροποποιηθεί με την προσθήκη της νέας επιφύλαξης η οποία αναφέρεται στο δικαίωμα της γυναίκας να διακόπτει την εργασία της για μια ώρα και κατά το χρόνο αυτό να θηλάζει ή να αντλεί και να αποθηκεύει μητρικό γάλα. Επίσης, η πιο πάνω προσθήκη αναφέρεται στην υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στην μητέρα όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις που προνοούνται από τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται

3. Αδικήματα και ποινές: Με βάση το άρθρο 9, εργοδότης ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €7.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των τεσσάρων χιλιάδων λίρων αντικαταστάθηκε με το ποσό των €7.000. Επίσης, σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του ιδίου εργοδότη για παράβαση των όσων προνοούνται στο άρθρο 5 μέσα σε 2 χρόνια, η ποινή δεν ξεπερνά το ποσό των €8.000

Με αφορμή τη συζήτηση περί των τροποποιήσεων του Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, αξίζει να σημειωθούν οι σημαντικότερες πρόνοιες του εν λόγω νόμου. Το δικαίωμα στην άδεια μητρότητας διέπει το άρθρο 3 του Νόμου.  Η φυσική μητέρα  δικαιούται 18 συναπτές εβδομάδες άδειας μητρότητας η οποία αυξάνεται κατά 4 ανά επιπλέον τέκνο σε περίπτωση πολλαπλής κύησης (άρθρο 3 (5 Α)). Περεταίρω, η θετή μητέρα δικαιούται άδεια μητρότητάς δεκαέξι συναπτών εβδομάδων από τη μέρα ανάληψης φροντίδας παιδιού για σκοπούς υιοθεσίας νοουμένου ότι έχουν ανακοινώσει προς τον εργοδότη της την πρόθεσή της για υιοθεσία και την ημερομηνία ανάληψης του παιδιού, τουλάχιστον 6 εβδομάδες προηγουμένως (άρθρο 3). Δυνάμει του άρθρου 7 η άδεια μητρότητάς δεν επηρεάζει αρνητικά την « την αρχαιότητα της μισθωτής ή το δικαίωμα της σε προαγωγή ή την επάνοδό της στην εργασία την οποία ασκούσε πριν από την άδεια μητρότητας ή σε άλλης παρόμοιας φύσεως εργασία με το ίδιο ύψος αποδοχών ή αποδοχές και ωφελήματα που σχετίζονται με την εργασία»

Το αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση διαφορών εργατικής φύσεως είναι το  Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (άρθρο 7 Α)

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

 

Μεροληψία Δικαστηρίου – Πατέρας του εισαγγελέα ο πρόεδρος του Ανώτατου

Στις 16/10/2018 δώθηκε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με την αμεροληψία δικαστηρίου. Πρόκειται για την απόφαση της υπόθεσης Dainelienė v. Lithuania (αρ. αίτησης 23532/14) , στην οποία το Δικαστήριο καταδίκασε την Λιθουανία για παραβίαση του άρθρου 6 παρ.1 (δικαίωμα σε δίκαιη δίκη) της Ευρ.Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η προσφεύγουσα Dalia Regina Dainelienė, υπήκοος και κάτοικος της Λιθουανίας τον Μάιο του 2009, κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση ιδιοκτησίας μεγάλης αξίας.

Το περιφερειακό δικαστήριο του Βίλνιους αποφάσισε τον Ιούλιο του 2011 ότι οι κατηγορίες εναντίον της Dainelienė ήταν εσφαλμένες  αφού η αξία του περιουσιακού στοιχείου για το οποίο κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση δεν μπορούσε να θεωρηθεί υψηλό και σταμάτησε τη διαδικασία εναντίον της λόγω παρέλευσης του χρόνου.

Μετά από επιτυχή έφεση εναντίον της απόφασης αυτής από τον εισαγγελέα τον Οκτώβριο του 2011, το Περιφερειακό Δικαστήριο, τον Ιούνιο του 2013, επανεξέτασε την υπόθεση και διαπίστωσε την ενοχή της. Εκείνη άσκησε έφεση κατά της απόφασης τον Οκτώβριο του 2013, η οποία απορρίφθηκε από το Εφετείο.

Τον Φεβρουάριο του 2014, μια τριμελής σύνθεση δικαστών αρνήθηκε να εξετάσει τη νέα προσφυγή της  Dainelienė επί νομικών ζητημάτων στο Ανώτατο Δικαστήριο. Στην σύνθεση αυτή, ο ένας εκ των δικαστών ήταν ο πατέρας του εισαγγελέα που άσκησε τη δίωξη πρωτοδίκως και εισήχθη η υπόθεση της υπεξαίρεσης στο δικαστήριο.

Βάσει του άρθρου 6(1) της ΕΣΔΑ, «…ο καθένας έχει δικαίωμα δίκαιης και δημόσιας δίκης εντός έυλογου χρόνου από ανεξάρτητο και αμερόληπτο Δικαστήριο…». Η  προσφεύγουσα διαμαρτυρήθηκε για την υπόθεση της ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Λιθουανίας βασιζόμενη στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ, ισχυριζόμενη ότι δεν είχε εξεταστεί η υπόθεση της δίκαια από αμερόληπτο δικαστήριο, δεδομένου ότι ο πρόεδρος της 3μελούς σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου ήταν ο πατέρας του εισαγγελέα στην υπόθεση που κινήθηκε εναντίον της για υπεξαίρεση.

Το ΕΔΔΑ απέρριψε το επιχείρημα της Λιθουανίας ότι η προσφυγή της Dainelienė ενώπιόν του ήταν απαράδεκτη λόγω μη εξάντλησης των εσωτερικών ενδίκων μέσων. Συγκεκριμένα, δεν υπήρχαν αποδείξεις ότι η υποβολή προσφυγής για νομικά ζητήματα, όπως επικαλέστηκε η λιθουανική κυβέρνηση, αποτέλεσε αποτελεσματικό μέσο αποκατάστασης της προσφεύγουσας. Επιπλέον, δεν μπορούσε να αναμένεται από την προσφεύγουσα να απευθύνεται συνεχώς στο ίδιο δικαστήριο μετά από προηγούμενες αποτυχημένες αιτήσεις και δεν υπήρχε ανώτερο δικαστήριο.

Το Δικαστήριο επανέλαβε επίσης ότι τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν την υποχρέωση να οργανώνουν το νομικό τους σύστημα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 6(1) της ΕΣΔΑ, που απαιτεί δικαστική αμεροληψία. 

Στην Κύπρο, το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ έχει ένταχθει ως άρθρο 30 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συγκεκριμένα το άρθρο 30(2) προνοεί ότι «Έκαστος, κατά την διάγνωσιν των αστικών αυτού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή οιασδήποτε κατ’ αυτού ποινικής κατηγορίας, δικαιούται ανεπηρεάστου, δημοσίας ακροαματικής διαδικασίας εντός ευλόγου χρόνου, ενώπιον ανεξαρτήτου, αμερολήπτου και αρμοδίου δικαστηρίου ιδρυομένου διά νόμου.»

Η πρόσφατη προαναφερόμενη υπόθεση θυμίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με την σχέση του Δικαστή Κραμβή και δικηγόρου Πολυβίου, ο οποίος Δικαστής ήταν συμπέθερος του δικηγόρου της υπόθεσης στην οποία μετείχε στην σύνθεση του Δικαστηρίου. Ως αποτέλεσμα αυτής της απόφασης μια νέα πρακτική οδηγία του Ανωτάτου Δικαστηρίου υιοθετήθηκε, η οποία εκδόθηκε προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΕΔΔΑ, συγκεκριμένα υποχρεώνει τους ίδιους τους δικαστές να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε σχέση έχουν με διάδικους της υπόθεσης, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία του δικαστή.

Όσον αφορά την παρούσα υπόθεση, το Δικαστήριο σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρχει σύστημα διασφάλισης ότι ένας δικαστής δεν λαμβάνει υπόθεση στην οποία ένα στενό μέλος της οικογένειας του είναι εμπλεκόμενο και ότι οι δικαστές θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να ελέγχουν εάν υπάρχει τέτοια σύγκρουση. 

Παρόλο που δεν προσκομίστηκε κάποιο στοιχείο το οποίο να τεκμηριώνει προσωπική προκατάληψη εκ μέρους του δικαστή που προέδρευε της σύνθεσης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Λιθουανίας, το γεγονός και μόνο ότι ο δικαστής που ήταν αρμόδιος να αποφασίσει σχετικά με την προσφυγή περί των νομικών ζητημάτων ήταν ο πατέρας του εισαγγελέα κατά τα προηγούμενα στάδια της υπόθεσης της προσφεύγουσας, έθεσε σε κίνδυνο την αμεροληψία του Ανώτατου Δικαστηρίου και το άφησε έκθετο σε αμφιβολίες.

Έτσι, η σύνθεση των τριών δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στο πρότυπο της ΕΣΔΑ, στο πλαίσιο της αντικειμενικής στάθμισης, κατά παράβαση του Άρθρου 6 (1) της Σύμβασης. Ενόψει αυτών, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Λιθουανία έπρεπε να καταβάλει στην προσφεύγουσα, εντός τριών μηνών, 3.500 ευρώ για ηθική βλάβη και 500 ευρώ για δικαστικά έξοδα. 

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Το Δικαστήριο δικαίωσε δανειολήπτες

Δανειολήπτες δικαιώθηκαν από το δικαστήριο με απόφαση που εκδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2018, δηλαδή μετά την τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας. Όπως είναι γνωστό στις 13.07.2018 τέθηκε σε ισχύ Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 87(Ι)/2018) ο οποίος καθορίζει μεταβολές στην ιδιωτική διαδικασία εκποίησης ακινήτου.  

Την διαδικασία εκποίησης ακινήτου  έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο άρθρο με τίτλο «Δημοπρασία ακινήτου-Πως να την εμποδίσεις». Για σκοπούς πληροφόρησης αξίζει να σημειωθεί ότι η ειδοποίηση κατά τον Τύπο «Ι» σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας εκποίησης (άρθρο 44Γ(1)). Με βάση την ειδοποίηση Τύπου «Ι» ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ένα συγκεκριμένο οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη με την πιο πάνω ειδοποίηση ο δανειστής δηλαδή ο τραπεζικός οργανισμός θα επιδώσει ειδοποίηση Τύπου «ΙΑ» η οποία αναφέρει ότι το ακίνητο πρόκειται να πωληθεί με πλειστηριασμό.  Ο εκάστοτε οφειλέτης σε διαδικασία εκποίησης περιουσίας μπορεί να υιοθετήσει  τη νομική διαδικασία της έφεσης για να προωθήσει και να προστατεύσει τα δικαιώματα του. Το άρθρο 44Γ(3) καθορίζει τους τέσσερις λόγους έφεσης.    

                           

Στις πρόσφατες αποφάσεις της 30η Οκτωβρίου 2018 που αφορούσαν έφεση ενώπιον της Α.Κ. Λυκούργου , το Δικαστήριο διέταξε την έκδοση διατάγματος με βάση το οποίο η ειδοποίηση από τραπεζικό οργανισμό Τύπου «ΙΑ» παραμερίζεται. Το Δικαστήριο στην απόφαση του επισήμανε την σημασία της μέριμνας από πλευράς των τραπεζικών οργανισμών για «έγκαιρη, πλήρη, και αποτελεσματική ενημέρωση» του οφειλέτη όσων αφορά τις υποχρεώσεις του όπως επίσης και την αυξημένη σημασία της αυστηρής τήρησής όσων ορίζει η νομοθεσία.

Το δίκαιο που ισχύει είναι αυτό κατά την περίοδο της ημερομηνία καταχώρησης της αγωγής  

Το Δικαστήριο τόνισε ότι η έφεση εξετάζεται με βάση το δίκαιο που ισχύει κατά το χρόνο καταχώρησης του ένδικου μέσου. Στην προκειμένη περίπτωση η έφεση καταχωρήθηκε πριν την εφαρμογή των τροποποιήσεων (Ν. 87(Ι)/2018) άρα οι πιο τελευταίες τροποποιητικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται. Αυτό σημαίνει ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί δεν μπορούν να προωθήσουν την ένσταση ή υπεράσπιση επί τη βάση των προνοιών που τέθηκαν σε ισχύ μετά το χρόνο καταχώρησης.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ορθή ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων του Νόμου του 2018 δεν επεκτείνει την εφαρμογή τους σε εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αλλάζουν οι προϋποθέσεις παραδεκτής καταχώρησης έφεσης ή να μετριάζεται η βασιμότητά του ένδικου μέσου.   

«Κατάσταση λογαριασμού» (άρθρο 44Γ(1))

 Όταν οι τραπεζικοί λογαριασμοί αποστέλλουν ειδοποιήσεις Τύπου  «Ι» οφείλουν να συνοδεύουν αυτή την ειδοποίηση με «κατάσταση λογαριασμού του οφειλόμενου ενυπόθηκου χρέους, των τόκων και όλων των εξόδων για την είσπραξή του» (44Γ(1)). Ένα ελλειπτικό έγγραφο το οποίο παρουσιάζει απλώς τα υπόλοιπα των ποσών δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νόμου. Το Δικαστήριο στην απόφαση τονίζει ότι η «κατάσταση λογαριασμού» αναφέρεται σε «στοιχεία και πληροφορίες για την χρεωπιστωτική πορεία του ενυπόθηκου χρέους, όλων των τόκων και όλων των συναφών εξόδων». Η παράληψη από τον τραπεζικό οργανισμό να επισυνάψει τα πιο πάνω πλήρης στοιχεία και πληροφορίες δεν επιτρέπεται και είναι αντίθετη προς ότι επιβάλλει ο νόμος. Αυτό καθιστά την επίδικη ειδοποίηση Τύπου «Ι» παράνομη. Ως αποτέλεσμα και η νομιμότητα της ειδοποίησης επί του Τύπου «ΙΑ» επηρεάζεται όπως επεξηγεί και το ακόλουθο απόσπασμα από την απόφαση «…η ειδοποίηση επί του Τύπου «ΙΑ» εξεδόθηκε χωρίς οι εφεσίβλητοι να καταδείξουν, με τον τρόπο που οι Νόμοι επιβάλλουν, το ακριβές ύψος και, κατ’ ακολουθίαν, την υπερημερία του επίδικου οφειλόμενου χρέους.»

Η Δικαστής περεταίρω  τόνισε ότι στα πλαίσια εξέτασης του Τύπου «ΙΑ» το Δικαστήριο μπορεί να εξετάζει και την νομιμότητα προηγουμένων σταδίων της διαδικασίας όπως για παράδειγμα την ειδοποίηση Τύπου «Ι» εφόσον ότι η διαδικασία εκποίησης ακινήτου «αποτελεί μιαν σύνθετη διαδικασία». 

 enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Προσοχή – Λήξη προθεσμίας έγερσης αγωγής 1/1/2019

Είναι πολύ σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους σε σχέση με το χρονικό διάστημα παραγραφής δια το λόγω ότι οι προθεσμίες παραγραφής δεσμεύουν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα το δικαίωμα έγερσης αγωγής. Η παραγραφή νομοθετήθηκε στην Αγγλία το 1923 και η νομοθετική εξέλιξη οδήγησε στο Limitation Act 1939  το οποίο αποτέλεσε τη βάση για το Κεφ. 15 του Limitation Action Law στο Κυπριακό Δίκαιο το 1945. Ιστορικά, το 1964 εισάχθηκε νέος νόμος ο Περί Αναστολής της Παραγραφής Νόμος 57/64, ο οποίος αντικατέστησε το Κεφ. 15 που αναφέραμε πιο πάνω. Σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά τη Τούρκικη Εισβολή, ο νόμος του 1964 (57/64) τροποποιήθηκε τον Περί Αναστολής της Παραγραφής Νόμος (36/82). Το 2012 ψηφίστηκε από την Βουλή ο περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμος (66(Ι)/2012). Έκτοτε, ο νόμος βρισκόταν σε ετήσια αναστολή με σειρά τροποποιήσεων με ημερομηνία λήξης της αναστολής την 31/12/2015.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος παραγραφής αρχίζει να προσμετρήστε από την 1η Ιαγουάριού 2016 (Άρθρο 3). Δυνάμει του άρθρου 4 καμία αγωγή, εξαιρούμενό των περιπτώσεων που η νομοθεσία προνοεί διαφορετικά, δεν εγείρεται μετά την πάροδο δέκα ετών αφότου συμπληρώθηκε η βάση της αγωγής.

Το άρθρο 24 (α-στ) προνοεί για διατάξεις νόμων που δεν επηρεάζονται από το παρόντα νόμο. Μερικοί εξ αυτών συμπεριλαμβάνουν τις ειδικές προθεσμίες στο άρθρο 58 του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου,  άρθρο 34 του περί Διαχείρισης Κληρονομιών Περιουσιών Αποθανόντων Νόμου, άρθρο 34 του περί Διαχείρισης Κληρονομιών Περιουσιών Αποθανόντων Νόμου, περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο άρθρο 15 του περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων Νόμου.

Ανεξάρτητα από τις προθεσμίες που προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρόνος αγωγής για άλλα αγώγιμα δικαιώματα δεν επηρεάζεται από την παρούσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, με βάση τον Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμος του 2014 (91(Ι)/2014), το αγώγιμο δικαίωμα του παιδιού θύματος δεν παραγράφεται.

 Οι περίοδοι παραγραφής διαφέρουν ανάλογα με τη φύση του αδικήματος.

Αστικά δικαιώματα -Άρθρο 6

Με βάση το άρθρο 6(1) «καμιά αγωγή δεν εγείρεται για αστικό αδίκημα μετά την πάροδο έξι ετών από την ημέρα συμπλήρωσης της βάσης της αγωγής.» Ο χρόνος παραγραφής για αγωγές που αφορούν  αμέλεια, οχληρία ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος είναι τρία έτη.

Αγωγές για δυσφήμηση (defamation) και ψευδολογία (malicious falsehood) δεν εγείρεται μετά την πάροδο ενός έτους από την ημέρα συμπλήρωσης της βάσης της αγωγής.

Συμβάσεις-Άρθρο 7

Μέσα σε έξι χρονιά από την «συμπλήρωση της βάσης της αγωγής» δηλαδή της παραβίασης της Σύμβασης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εγείρει αγωγή. Συμβάσεις δανείου όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 7 (3) δεν εγείρονται μετά από την πάροδο 12 χρόνων.

Κληρονόμος/ κληροδόχος- Άρθρο 9

Μέσα σε 8 χρόνια από την ημέρα θανάτου πρέπει να εγερθεί το δικαίωμα αγωγής από κληρονόμο ή κληροδόχο σε σχέση με την περιουσία θανόντος ή με οποιοδήποτε μερίδιο της κληρονομίας ή κληροδότημα δεν εγείρεται μετά από πάροδο οκτώ ετών από την ημέρα του θανάτου (Άρθρο 9(1)).

Αγωγή επί, για ή σε σχέση με δικαστική απόφαση-Άρθρο 10

Καμία αγωγή δεν  εγείρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών από της τελεσιδικίας της απόφασης (Άρθρο 10).

Δόλος, απόκρυψη, λάθος-Άρθρο 14

Δυνάμει το άρθρο 14(1) ο χρόνος παραγραφής για τις πιο πάνω περιπτώσεις δεν αρχίζει να τρέχει «μέχρις ότου ο ενάγων ανακαλύψει ή μπορούσε με εύλογη επιμέλεια να ανακαλύψει τον δόλο, την απόκρυψη ή το λάθος, ανάλογα με την περίπτωση.»

Το εδάφιο (2) σημειώνει ότι ο χρόνος παραγραφής αρχίζει να τρέχει σε περίπτωση που «αντί του ενάγοντος, αντιπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο, που δεσμεύει τον ενάγοντα, ανακάλυψε ή μπορούσε με εύλογη επιμέλεια να ανακαλύψει τον δόλο, απόκρυψη ή λάθος, ανάλογα με την περίπτωση.»

Αναστολή

Με βάση το άρθρο 13 ο χρόνος αναστέλλεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συμπεριλαμβανομένου περιπτώσεων όπου «ο ενάγων εμποδίστηκε από δικαιοστάσιο ή από λόγο ανώτερης βίας να εγείρει την αγωγή μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου παραγραφής·»(Άρθρο 13(α)), σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου να εγείρει αγωγή όπου η αναστολή διαρκεί μέχρι την πάροδο τριών μηνών από του διορισμού εκτελεστή διαθήκης ή διαχειριστή της περιουσίας του θανόντος· (Άρθρο 13(γ)) και σε περιπτώσεις όπου άρχισε διαδικασία διαμεσολάβησης και για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία αυτή. (Άρθρο 13(δ)).

Διακριτική εξουσία του Δικαστηρίου

Με βάση το άρθρο 6(3) σε περιπτώσεις που αφορούν πρόκληση σωματικής βλάβης ή και θανάτου λόγω αστικού αδικήματος το Δικαστήριο έχει διακριτική εξουσία λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους και το χρόνο καθυστέρησης στην καταχώρηση της αγωγής και την διάρκεια της ανικανότητας του ενάγοντα ή του αποβιώσαντα να αποφασίσει τη μη εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου ιατρική αμέλεια που οδήγησε σε θάνατο το Δικαστήριο έχει την ευχέρεια έκδοσης διατάγματος για παράταση χρόνου παραγραφής. Επίσης, δυνάμει του άρθρου 22 το δικαστήριο «δύναται να επεκτείνει τον προβλεπόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου χρόνο παραγραφής για περίοδο μέχρι δύο έτη εφόσον κρίνει αυτό δίκαιο και εύλογο υπό τις περιστάσεις». Σε αίτηση που εκδόθηκε από το γραφείο Γεωργιάδης και Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. (Αρ. ΑΊΤΗΣΗ 432/2017) για υπόθεση που αφορούσε ιατρική αμέλεια που οδήγησε σε θάνατο το δικαστήριο ασκώντας διακριτική εξουσία έκδωσε διάταγμα με το οποίο αποφάσισε «τη μη εφαρμογή των διατάξεων του Περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου και διά του παρόντος παρατείνεται ο χρόνος καταχώρησης Κλητήριου Εντάλματος κατά 5 ημέρες από τη Σύνταξη του εκ δοθέντος Διατάγματος».

Είναι πολύ σημαντικό άτομα τα οποία ενδιαφέρονται να εγείρουν αγωγή σε σχέση με δικαίωμα αστικής φύσεως που έχουν προκύψει πριν την εφαρμογή του νόμου όπως αμέλεια, συμπεριλαμβανομένου και ιατρικής αμέλειας, η οχληρια ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος-όπως έχουμε προαναφέρει στο Άρθρο 6(2)-  να το πράξουν άμεσα και να αποταθούν σε δικηγόρο γιατί στη 1/1/2019 λήγει η προθεσμία τους. Παρόλο που μπορεί να υπάρξει η ευχέρεια παράτασης χρόνου στις περιπτώσεις όπου αναφέραμε πιο πάνω με βάση το άρθρο 6(3), είναι πιο ασφαλές να καταχωρηθούν οι αγωγές πριν τη λήξη της προθεσμίας γιατί είναι αβέβαιη η έκβαση οποιασδήποτε καθυστέρησης.

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

 

Νομοσχέδιο διαμεσολάβησης – Γρήγορη επίλυση οικογενειακών διαφορών

Το νομικό καθεστώς της Κύπρο ως έχει σήμερα προνοεί την διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών μέσω του Νόμου 159(Ι)/2012, τον Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012, ο οποίος συντάχθηκε με βάση την οδηγία 2008/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η εν λόγω οδηγία μεταφέρθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη με τον Νόμο 159(Ι)/2012, με τον οποίο εισάγεται στην Κύπρο ο θεσμός της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών

Ο Νόμος στην Κύπρο εφαρμόζεται σε εμπορικής και αστικής φύσης διαφορές, αλλά αποκλείει εργατικές και οικογενειακές διαφορές, ως προνοεί το άρθρο 2 του Νόμου όπου ερμηνεύει την αστική διαφορά ως «κάθε διαφορά που δυνατό να είναι αντικείμενο πολιτικής διαδικασίας…αλλά δεν περιλαμβάνει οικογενειακές διαφορές»

Παράλληλα όμως, έχει καθιερωθεί στν Κύπρο Υπηρεσία Διαμεσολάβησης, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου, το οποίο συντονίζει ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια. Αυτή η Υπηρεσία είναι μια εξώδικη διαδικασία για τη διευθέτηση των συγκρούσεων σε περιπτώσεις χωρισμού, διαζυγίου ή/και διαφωνιών στην επικοινωνία με στόχο την ευημερία του παιδιού

Είναι γεγονός ότι η επίλυση οικογενειακών διαφορών μέσω του Οικογενειακού Δικαστηρίου είναι μακροχρόνια και ο αριθμός των υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου ενεργεί ως εμπόδιο στην γρήγορη επίλυση τέτοιων δυσμενών και αφόρητων διαφορών όσον αφορά τους διαζευγμένους αλλά και τα παιδιά τα οποία δυστυχώς βρίσκουν τον εαυτό τους σε αυτή την κατάσταση

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει τώρα ανακοινώσει ότι κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο για τη θέσπιση Νόμου, που προνοεί τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές, το οποίο συζητείται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο που συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στο υφιστάμενο πλέγμα νομοθεσιών του Οικογενειακού Δικαίου, τις οποίες προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και που αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στα θέματα γάμου, διαζυγίου, σχέσεων γονέων και τέκνων, κληρονομικής διαδοχής και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού σε περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων οικογενειακού δικαίου

Το νομοσχέδιο προνοεί ότι «Σκοπός της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις είναι όπως, τα μέρη με τη βοήθεια τρίτου ανεξάρτητου και αντικειμενικού προσώπου, του διαμεσολαβητή, χωρίς αντιπαλότητα και κακή προδιάθεση, βοηθηθούν στο να λάβουν υπόψη τους και να διερευνήσουν τις διαθέσιμες σε αυτά επιλογές και να επικοινωνήσουν καλύτερα μεταξύ τους, με σκοπό να φθάσουν σε κοινές αποφάσεις πάνω στις διευθετήσεις σε σχέση με τις οικογενειακές τους υποθέσεις τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον»

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο έχει ως στόχο μεταξύ άλλων την «…ενθάρρυνση συναινετικών προσεγγίσεων με σκοπό τον περιορισμό των συγκρούσεων και της εχθρότητας μεταξύ των μερών και [την] βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας… [τον] περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις οικογενειακές συγκρούσεις και τη διάλυση του γάμου, [την] στήριξη και διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα γονέων και τέκνων, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον [και την] διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού…»

Επίσης, προνοεί την εγκαθίδρυση Μητρώου Διαμεσολαβητών και τον καθορισμό των προσόντων που πρέπει να κατέχουν οι διαμεσολαβητές για εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και τις προϋποθέσεις  υπό τις οποίες επιτρέπεται η διαγραφή μεσολαβητών από το εν λόγω Μητρώο

Σε σχέση με την διαδικασία διαμεσολάβησης, το νομοσχέδιο προνοεί ότι «Η διαμεσολάβηση δυνατόν να πραγματοποιείται οποτεδήποτε, είτε πριν, είτε στο πλαίσιο, είτε μετά την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας που αφορά συγκεκριμένη οικογενειακή υπόθεση, από πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο ∆ιαμεσολαβητών

Ανάμεσα στις διατάξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται και ζητήματα που αφορούν στα αποτελέσματα της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τις προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τη σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού, καθώς επίσης και στα θέματα πειθαρχικών παραπτωμάτων και πειθαρχικών διαδικασιών εναντίον των διαμεσολαβητών

Σε αυτό το στάδιο αναμένουμε την ολοκλήρωση των συζητήσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και ευελπιστούμε ότι οι προαναφερόμενες εξελίξεις θα πραγματοποιηθούν σύντομα

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Εγκλωβισμένοι Αγοραστές – Έκδοση Τίτλων;

‘Εγκλωβισμένοι αγοραστές’ είναι οι αγοραστές που έχουν ήδη πληρώσει το μεγαλύτερο ή και ολόκληρο το ποσό της τιμής ενός κτιρίου  χωρίς όμως να τούς έχει παραχωρηθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

  1. Όπου έχει ήδη εκδοθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας και γίνεται αίτηση μεταβίβασης του ακινήτου στον αγοραστή
  2. Όπου δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις και άδειες για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας

Νοείται ότι για κάθε περίπτωση χρειάζεται διαφορετική διαδικασία ρύθμισης

Μέχρι να μεταβιβαστεί ο τίτλος ιδιοκτησίας, τέτοιοι αγοραστές είναι οι τελικοί δικαιούχοι αλλά οι πωλητές που συνήθως είναι εταιρείες ανάπτυξης γης συνεχίζουν να είναι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες .  Σε τέτοιες περιπτώσεις, αρκετά από τα κωλύματα για την μεταβίβαση του ακινήτου στον τελικό δικαιούχο πηγάζουν από  ενστάσεις, εφέσεις και δικαστικές διαδικασίες στις οποίες προβαίνουν οι τράπεζες λόγο οφειλών των πωλητών προς την τράπεζα ή λόγω παραβιάσεων των όρων της πολεοδομικής άδειας

 Ενόψει του ότι κρίθηκε άδικο για τους ανυποψίαστους αγοραστές η μη έκδοση των τίτλων για λόγους που δεν αφορά τους ίδιους, το 2015 θεσπίσθηκε ο Περί Μεταβιβάσεως Και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος (139(Ι)) για να βοηθηθούν οι λεγόμενοι εγκλωβισμένοι αγοραστές

 Με βάση τη ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που “(α) έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα πώλησης, και (β) υπάρχει εγγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου”, προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 44Κ του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμος του 1965 (9/1956), τότε το κτηματολόγιο νομικά είναι υπόχρεο να προχωρήσει με την απαλλαγή της υποθήκης και τη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ονόματι των αγοραστών

Βάση του εδάφιου 1 του άρθρου 44ΙΘ “μεταβίβαση ακινήτου επ’ονόματι του αγοραστή διενεργείται αυτεπάγγελτα από το Διευθυντή του Κτηματολογίου (“Διευθυντής”) με βάση διαδικασία η οποία καθορίζεται σε κανονισμούς ή έπειτα από την υποβολή σε αυτόν αίτησης”.

Ακολούθως ο Διευθυντής προβαίνει σε εξέταση της υποβληθείσας αίτησης και διερευνά εάν:

α) έχει καταβληθεί πλήρως το τίμημα πώλησης, και

β) υπάρχει εγγεγραμμένος τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου

Σε περίπτωση που αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται, ο Διευθυντής σύμφωνα με το άρθρο 44ΚΒ (1) γνωστοποιεί στον  αγοραστή, πωλητή , ενυπόθηκο δανειστή και σε οποιοδήποτε πρόσωπο προς όφελος του οποίου επενεργεί εμπράγματον βάρος η/και απαγόρευση , με την επίδοση έγγραφης ειδοποίησής την πρόθεση του να προβεί σε μεταβίβαση του ακινήτου επ’ονόματι του αγοραστή μετά την παρέλευση 45 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης

Αν δεν υπάρξει τεκμηριωμένη ένσταση ή αίτημα για μεταφορά του εμπράγματου βάρους η απαγόρευσης σε άλλη ακίνητη περιουσία του ίδιου πωλητή  “ο Διευθυντής θα προβεί σε απαλλαγή, εξάλειψη ή ακύρωση της υποθήκης, του εμπράγματου βάρους ή της απαγόρευσης και σε μεταβίβαση του ακινήτου επ’ονόματι του αγοραστή”.

Βάση του άρθρου 45, στο εδάφιο 3 διευκρινίζεται ότι μια ένσταση μπορεί να πετύχει μόνο για τους ακόλουθους λόγους:

α) ότι δεν εκπληρώθηκαν πλήρως οι συμβατικές υποχρεώσεις του αγοραστή έναντι του πωλητή, ή

β) ότι η σύμβαση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή είναι άκυρη ή/και έχει τερματιστεί δυνάμει διατάγματος Δικαστηρίου

Βάση του άρθρου 51(1), σε περίπτωση που η ένσταση απορριφθεί, δύναται ο πωλητής εντός 30 ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν να υποβάλει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο. Ως φαίνεται από την νομοθεσία προβλέπεται ειδική διαδικασία μέσον αίτηση έφεσής στο Επαρχιακό Δικαστήριο (με βάση το άρθρο 80 του Περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου Κεφ. 148) και όχι δια αγωγής

Σε πρόσφατη υπόθεση (Αρ. αγωγης 3904/16) του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας που χειρίζεται το γραφείο Γεωργιάδης και Συνεργάτες ΔΕΠΕ εκπροσωπώντας τους  αγοραστές ακινήτου  η  Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Στροβόλου Λτδ καταχώρησε ένσταση εναντίον της απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου για τιτλοποίηση του ακινήτου στο όνομα τους τελικούς δικαιούχους  η οποία απορρίφθηκε

Η τράπεζα προχώρησε με αγωγή εναντίον της απόφασης του κτηματολογίου, των αγοραστών και των πωλητών και μέσα στα πλαίσια της αγωγής εκδόθηκε σχετικό προσωρινό  διάταγμα που απαγόρευε στον Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό Λευκωσίας να προχωρήσει με την μεταβίβαση του ακινήτου

Ωστόσο, στη συνέχεια, μετά από ακρόαση το επαρχιακό δικαστήριο υιοθέτησε  τα νομικά επιχειρήματα που πρόβαλαν οι δικηγόροι των αγοραστών  και απέρριψε το διάταγμα με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομα τους. Στην πιο πάνω υπόθεση η Συνεργατική Τράπεζα προχώρησε λανθασμένα με αγωγή αντί με αίτηση-έφεση μέσα σε 30 μέρες ως προβλέπεται από το άρθρο 51(1) του πιο πάνω νόμου

Όπως διαφαίνεται στην ενδιάμεση απόφαση του δικαστηρίου ημερομηνίας  18/07/2017, το εν λόγο ένδικο μέσο κρίθηκε “ακατάλληλο” αφού όπως ανάφερε ο Δικαστής Δ. Θεοδώρου, Ε.Δ:

 “η παρούσα αγωγή…είναι διαδικασία που αφορά σε ζήτημα για το οποίο ο Διευθυντής κέκτηται εξουσία δυνάμει των προνοιών του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, Ν. 9/1965, με αποτέλεσμα, δυνάμει των προνοιών της υποπαράγραφου (2) του άρθρου 51 του εν λόγω Νόμου, το παρόν Δικαστήριο να μην έχει δικαιοδοσία να επιληφθεί τούτης”

Ο δικαστής στην απόφαση ανέφερε περαιτέρω ότι το διάταγμα δεν θα μπορούσε να μείνει σε ισχύ λόγο του ότι το τι ζητείτο μέσω του διατάγματος δεν θα μπορούσε ποτέ να δοθεί ως τελική θεραπεία στη υπό εξέταση αγωγή λόγο του ότι επιλέχθηκε από τη Συνεργατική Τράπεζα λανθασμένο ένδικο μέσο

Παρόλο που σε κάποιες μεμονωμένες αποφάσεις επαρχιακών δικαστών κρίθηκαν κάποιες πρόνοιες της πιο πάνω νομοθεσίες ως αντισυνταγματικές ο νόμος συνεχίζει να ισχύει προς όφελος των αγοραστών. Οι αποφάσεις αυτές έχουν εφεσιβληθεί και ο Γενικός εισαγγελέας έδωσε νομική γνωμάτευση  στο κτηματολόγιο σύμφωνα με το οποίο επιβεβαιώνει ότι το κτηματολόγιο θα πρέπει να εφαρμόζει τις πρόνοιες του νόμου. Παράλληλα βέβαια γίνονται συζητήσεις για κάποιες τροποποιήσεις του νόμου για κάλυψη πιθανών κενών που μπορεί να υπάρχουν ώστε να ενισχυθεί η προστασία των εγκλωβισμένων αγοραστών

Όπως διαφαίνεται, ένας αγοραστής έχει σήμερα τη δυνατότητα να κάνει αίτηση βάσει του πιο πάνω νόμου προς τον Διευθυντή του Επαρχιακού Κτηματολογίου, και να πετύχει την τιτλοποίηση του ακινήτου του. Η απόφαση του Διευθυντή του Κτηματολογίου μπορεί να ανατραπεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις από το δικαστήριο και συγκεκριμένα όταν η απόφαση του Διευθυντή του Κτηματολογίου βρίσκεται σε αντίθεση με τις πρόνοιες του νόμου

enquiries@gmadvocates.com

 22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

 

Kinisis Ventures – Με απόλυτη επιτυχία το ενημερωτικό σεμινάριο “USA Realized: Does your business have what it takes?

Όλο και πιο θετικές φαίνονται να είναι οι εξελίξεις στην Κύπρο στον επενδυτικό τομέα

Ετσι διαπιστώθηκε μετά την εντυπωσιακή παρουσίαση των επιχειρηματιών/συνιδρυτών του επιχειρηματικού επιταχυντή Kinisis Ventures, οι οποίοι ταξίδεψαν στην Κύπρο ειδικά από τις ΗΠΑ με σκοπό το ενημερωτικό σεμινάριο“USA Realized: Does your business have what it takes?” που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2018 στα κεντρικά της Τράπεζας Κύπρου

 

Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν εκλεκτοί προσκεκλημένοι, ανάμεσα τους και η πρέσβειρα της Αμερικής,Κάθλιν Α. Ντόχερτι

Την κυρία Ντόχερτι καλωσόρισαν από κοινού στην εκδήλωση ο εκ των συνιδρυτών της Kinisis Ventures Γιάννος Γεωργιάδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης

Το σεμινάριο οργανώθηκε με την υποστήριξη του IDEA (Τράπεζα Κύπρου), Γεωργιάδης και Συνεργάτες ΔΕΠΕ, Chrysalis LEAP, CIPA (Invest Cyprus),  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και Climate-KIC

Η ομάδα της Kinisis Ventures που ταξίδεψε ειδικά από τις ΗΠΑ παρουσίασε την πρωτοβουλία του Kinisis Ventures, ενώ ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ η οποία κέρδισε το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων

Η εταιρεία Kinisis Ventures λειτουργεί ως Business Accelerator (Επιχειρηματικός Επιταχυντής), η οποία εταιρεία αποτελείται από 7 μέλη, έξι από τα οποία είναι Κύπριοι που ζουν στην Αμερική και ο Γιάννος Γεωργιάδης ως στέλεχος στην Κύπρο, περισσότερα από 200 χρόνια συνδυασμένης επιχειρηματικής εμπειρίας

 

Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία αναπτυξιακών ευκαιριών για Κυπριακές εταιρείες που προηγουμένως δεν ήταν σε θέση να επωφεληθούν από την πρόσβαση στις ΗΠΑ με βάση την επιχειρηματική εμπειρογνωμοσύνη, τις γνώσεις και τη δικτύωση

Η εταιρεία επικεντρώνεται στην προώθηση της κυπριακής ευρεσιτεχνίας, κυρίως στους τομείς της τεχνολογίας, του ταξιδιού και του τουρισμού, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της υγειονομικής περίθαλψης

Ο Ανδρέας Παναγή, συνιδρυτής της Kinisis Ventures χαρακτηρίστηκα είπε:

“Είμαστε μια μπουτίκ εταιρεία επιχειρηματικής επιτάχυνσης που συνεργάζεται με Κυπριακές οργανώσεις που μπορούν να επωφεληθούν από την εμπειρία μας, τεχνογνωσία και επιχειρηματικά δίκτυα στις ΗΠΑ”

Ο δικηγόρος και συνιδρυτής της Kinisis Ventures Γιάννος Γεωργιάδης επίσης ανάφερε ότι ο κύριος σκοπός του επιταχυντή είναι να βοηθήσει

 

«…Κυπριακές μικρομεσαίες εταιρείες και μη υλοποιηθένταταλέντα να μπουν στην τεράστια αμερικανική αγορά. Η βάση τους παραμένει η Κύπρος και αυτό που καταφέρνουμε είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων τους. Χτίζουμε με αυτό τον τρόπο μια ‘γέφυρα’ μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ δημιουργώντας στενότερες σχέσεις»

Το ενδιαφέρον των Κυπρίων φαίνεται να είναι έντονο, αφού μέχρι στιγμής, πάνω από 100 επιχειρήσεις στην Κύπρο έχουν δείξει ενδιαφέρον να συνταχθούν μαζί με τον επιχειρηματικό επιταχυντή για να αξιοποιήσουν αυτή την πρωτοποριακή πλατφόρμα

Ωστόσο, για να επιλεχθεί μια εταιρεία θα πρέπει πρώτα να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια έτσι ώστε να υπάρχει η πιθανότητα να ξεχωρίσει και να επεκταθεί στις ΗΠΑ

GEORGIADES & ASSOCIATES LLC

2, Ayios Pavlos & Kadmos Street

Wisdom Tower, 3rd Floor

1105 Nicosia

P.O.Box 24144, 1701 Nicosia

Tel:         +357 22819292

Fax:        +357 22778444

www.gmadvocates.com

 

 

 

 

Το νομικό πλαίσιο για Σωματεία και Ιδρύματα

Τον Ιούλιο του 2017 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104(I)/2017) ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία των ιδρυμάτων, σωματίων και ομοσπονδιών/ενώσεων.

Με βάση το άρθρο 2 του Νόμου ο όρος ίδρυμα σημαίνει «το σύνολο της περιουσίας που προορίζεται για την εξυπηρέτηση ορισμένου μη κερδοσκοπικού σκοπού και για τη σύστασή του η αφιερούμενη περιουσία δεν δύναται να είναι αξίας μικρότερης των χιλίων ευρώ (€1.000)∙»

Το ίδιο άρθρο ορίζει τον όρο «ομοσπονδία ή/και ένωση» ως «το πλαίσιο συνεργασίας τριών ή περισσότερων σωματείων, ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, με κοινούς σκοπούς.»

Επίσης, σωματείο σημαίνει «οργανωμένη ένωση αποτελούμενη από τουλάχιστον είκοσι πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη μη κερδοσκοπικού σκοπού και δεν περιλαμβάνει πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις.»

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 του Νόμου, Ο Γενικός Έφορος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα άρθρα 7 – 25 του Νόμου διέπουν τα Σωματεία

Δυνάμει του άρθρου 7(2) οι ιδρυτές ή το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να υποβάλουν γραπτή αίτηση στον Έφορο.  Η αίτηση συνοδεύεται από «τη συστατική πράξη, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών της διοίκησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, το καταστατικό υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη, με αναφερόμενη τη σχετική χρονολογία, τυχόν έμβλημα του σωματείου και περιγραφή της κινητής ή της ακίνητης ιδιοκτησίας ή και των δύο τα οποία θα τελούν υπό την κατοχή ή την κυριότητα ή/και θα μεταβιβαστούν στο σωματείο μετά την εγγραφή του.»

Όσων αφορά το καταστατικό σωματείου, με βάση του άρθρου 8 παράγραφοι (α)-(θ), μερικοί από τους όρους συμπεριλαμβάνουν  «το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου σε δήμο ή κοινότητα που βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙» (άρθρο 8(α)) και «τους όρους εισδοχής, αποχώρησης και αποβολής των μελών του, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών∙»(άρθρο 8(β)).

Η εισδοχή νέων μελών είναι επιτρεπτή εξαιρουμένου περιπτώσεων που το καταστατικό ορίζει διαφορετικά (12(1)). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις αποχωρήσεις μελών το  συγκεκριμένο μέλος «δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό» (άρθρο 14).

Όσων αφορά τα όργανα του Σωματείου και ειδικότερα τη διοίκηση, με βάση το άρθρο 16(1) το σωματείο διοικείται από πέντε (5) ή περισσότερα πρόσωπα. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να «να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του σωματείου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας, και να αντιπροσωπεύει το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός εάν η συστατική πράξη ή το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.»(άρθρο 18(1)).

Τα άρθρα 26 έως 43 του Νόμου ρυθμίζουν τα Ιδρύματα

Η εγγραφή Ιδρύματος γίνεται με την έκδοση πιστοποιητικού εγγράφου (26(1)). Δυνάμει του άρθρου 26(3) σκοποί της ίδρυσης του Ιδρύματος αποτελούν  «την αποτροπή ή ανακούφιση της φτώχειας.», την προώθηση της εκπαίδευσης. υγείας ή τη σωτηρία της ζωής, ανάπτυξης του πολίτη και της κοινότητας κτλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 27(2) στην «ιδρυτική πράξη πρέπει να προσδιορίζεται η επωνυμία και ο σκοπός του ιδρύματος, η έδρα του, τυχόν έμβλημά του, η αφιερούμενη περιουσία, τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ο τρόπος διαδοχής τους και το καταστατικό του ιδρύματος».

Τήρηση βιβλίων και λογαριασμών

Μεταξύ άλλων, δυνάμει του άρθρου 49(1) τα μέλη  της διοίκησης σωματείου, ιδρύματος και ομοσπονδίας ή/και ένωσης υποχρεούται να τηρούν λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του σωματείου, του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης. Είναι αξιοσημείωτο το ότι σωματεία και ομοσπονδίες με ετήσιο εισόδημα κάτω των ((€40.000) δεν είναι αναγκαία η προετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.

Έλεγχος

Να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 50(1) το Δικαστήριο έχει την εξουσία έκδοση διατάγματος για τον έλεγχο των λογαριασμών σωματείου που είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Εγγραφή μη κερδοσκοπικής  εταιρείας  με βάση του Περί Εταιριών Νόμου 33(I)/2017

Στο πλαίσιο ενημέρωσής αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν της νομοθεσίας που διέπει τα σωματεία, ιδρύματα όπως έχουμε περιγράψει πιο πάνω υπάρχει και η πρόνοια μέσω του Εφόρου Εταιριών με βάση το άρθρο 20 του Περί Εταιρών Νόμου 33(I)/2017 για εγγραφή μη κερδοσκοπικών εταιριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 20(1) η εγγραφή ενός οργανισμού ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης χωρίς την προσθήκη της λέξης “λίμιτεδ”, εξασφαλίζεται με την «ικανοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι οργανισμός που πρόκειται να συσταθεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία θα συσταθεί για την προαγωγή του εμπορίου, τέχνης, επιστήμης, θρησκείας, αγαθοεργίας ή οποιουδήποτε κοινοφελούς σκοπού».

Συνεπώς, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί την εταιρεία «όπως με ειδικό ψήφισμα προβεί σε αλλαγή στο όνομα της που περιλαμβάνει ή που αποτελείται από την παράλειψη της λέξης “λίμιτεδ”» όταν ικανοποει τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 20

«(α) ότι οι σκοποί εταιρείας που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περιορίζονται στους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο 1 και σε σκοπούς συναφείς ή που συμβάλλουν σε αυτούς

(β) ότι σύμφωνα με τα έγγραφα συστάσεως της εταιρείας οφείλει να διαθέτει τα πλεονάσματα της, αν υπάρχουν, ή άλλο εισόδημα, για την προαγωγή των σκοπών της και απαγορεύεται η πληρωμή μερίσματος στα μέλης της.

(γ) ότι σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο της, σε περίπτωση διάλυσης τέτοιας εταιρείας τα τυχόν πλεονάσματα διανέμονται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς, με σκοπούς παρόμοιους ή/και ανάλογους με τους σκοπούς της υπό διάλυση εταιρείας.»

enquiries@gmadvocates.com

 22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

 

 

Δικαίωμα Ιδιωτικής Ζωής – Απόφαση Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Στις 4 Οκτωβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έβγαλε απόφαση υπέρ δικηγόρου στην Ελλάδα στην αίτηση αρ. 30958/13 και έκρινε ομόφωνα ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, του σπιτιού και της αλληλογραφίας) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σχετικά με ποινική έρευνα η οποία διεξάχθηκε σε δικηγορικό γραφείο

Η υπόθεση αφορούσε έρευνα ενός δικηγόρου και την κατάσχεση διαφόρων στοιχείων και εγγράφων στο πλαίσιο ποινικής έρευνας για αδικήματα που αφορούσαν νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και  δωροδοκία δικαστών

Η απόφαση αυτή είναι ενδιαφέρον αφού φαίνεται να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ του έργου της αστυνομίας και της σχετικής νομολογίας για προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Ωστόσο, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι διαδικαστικές παραλείψεις ήταν τέτοιες ώστε η έρευνα και η κατάσχεση που διενεργήθηκε στο δικηγορικό γραφείο δεν μπορούσε να θεωρηθεί εύλογα αναλογική σχετικά με την επιδίωξη των νόμιμων σκοπών (πρόληψη του εγκλήματος) υπό το πρίσμα του συμφέροντος μιας δημοκρατικής κοινωνίας να εξασφαλίσει το σεβασμό στην κατοικία του πολίτη

Μεταξύ άλλων ελλείψεων της διαδικασίας, ο προσφεύγων δικηγόρος δεν ήταν παρών κατά τη διάρκεια της έρευνας, η οποία διήρκεσε 12 ημέρες και οι Αρχές είχαν κατασχέσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εκατοντάδες έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων πελατών που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο

Η μόνη μάρτυρας ήταν ένας γείτονας η οποία δεν είχε νομικές γνώσεις και δεν μπορούσε να διακρίνει έγγραφα που αφορούσαν υποθέσεις πελατών και έτσι δεν μπορούσε να θεωρηθεί επαρκής εγγύηση

Το ΕΔΔΑ, σε σχέση με το άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) της ΕΣΔΑ, επεσήμανε ότι οι έρευνες ή οι έλεγχοι της κατοικίας ή του γραφείου ενός δικηγόρου που ασκεί νόμιμα το επάγγελμά του, ως μέλος δικηγορικού συλλόγου, έπρεπε να συνοδεύονται από ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις

Το Δικαστήριο εν τέλει καταδίκασε την Ελλάδα να καταβάλει στον αιτητή δικηγόρο 2.000 ευρώ για ηθική βλάβη και 2.034 ευρώ για δικαστικά έξοδα

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Ευνοϊκό Φορολογικό Καθεστώς για πνευματικά δικαιώματα “IP Box”

Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει τώρα για τα πνευματικά δικαιώματα στην Κύπρο είναι συμβατό με τις διεθνής εξελίξεις σε σχέση με εισόδημα που απορρέουν από πνευματικά δικαιώματα όπως περιγράφονται στο BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action 5

Στις 14 Οκτωβρίου 2016 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τους νόμους για την τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 (118(I)/2002)

Η νέα νομοθεσία ισχύει από την 1η Ιουλίου 2016

Το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο ενισχύει τη φορολογική βελτιστοποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων όπως θα αναλύσουμε  στη συνέχεια

Προβλέψεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

Περί τούτου, δυνάμει του άρθρου 9(ε) η «απόκτηση ή ανάπτυξη» άυλων περιουσιακών στοιχείων αναφέρονται σε πνευματική ιδιοκτησία που είναι αποτέλεσμα διεξαγωγής έρευνας και ανάπτυξής που συμπεριλαμβάνουν ευρεσιτεχνίες όπως αναφέρονται στον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο, Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer software) και πνευματική ιδιοκτησία που είναι νόμιμα προστατευόμενη όπως ορίζεται στη σχετική Κυπριακή νομοθεσία

Τα εμπορικά σήματα που συσχετίζονται με σκοπούς marketing εξαιρούνται

Υπολογισμός του φορολογητέου κέρδους

Οι νέοι κανονισμοί εισάγουν τον συνιστάμενο από το OECD “nexus approach” (προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου) το οποίο χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί εάν υπάρχει ή όχι σημαντική δραστηριότητα

Με βάση το άρθρο 9(ε) το κέρδος «υπολογίζεται με την αφαίρεση από το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση ή την πώληση των άυλων περιουσιακών στοιχείων των άμεσων εξόδων για την κτήση του εισοδήματος αυτού»  

Το ποσοστό των κερδών 80% που απαλλάσσεται από φορολογία εξαρτάται από το επίπεδο δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη (Research&Development) που εκτελεί ο φορολογούμενος για την ανάπτυξη του περιουσιακού στοιχείου

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στα κέρδη και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος

Φορολογούμενοι και εταιρίες που πληρούν τις προϋποθέσεις

Οι φορολογούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις  για το φορολογικό καθεστώτος  είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας, μόνιμες εγκαταστάσεις όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 2 του Νόμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις εφαρμόζονται έως την 30ή  Ιουνίου 2021

Με τη βοήθεια δικηγόρων οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι μπορούν να υπολογίσουν τις πιθανές επιπτώσεις των νέων φορολογικών διατάξεων στη λειτουργεία και δομή του δικού τους IP

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com  

 

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis