Στις 23 Ιουνίου 2016 το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ το κοινοβούλιο επρόκειτο να εγκρίνει ή να απορρίψει το αμφιλεγόμενο σχέδιο της Theresa May στις 11 Δεκεμβρίου 2018, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η εν λόγω ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα που αρχίζει στις 14 Ιανουαρίου 2019. Ως έχει προβλέπεται ότι το σχέδιο της Theresa May δε θα εγκριθεί από το κοινοβούλιο. Εν τω μεταξύ στις 10 Δεκεμβρίου 2018 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε απόφαση σχετικά με το εν λόγω ζήτημα στην υπόθεση Wightman and Others v Secretary of State for Exiting the European Union σχετικά με κατά πόσο το Άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ανακαλεστεί μονομερώς από το Ηνωμένο Βασίλειο. Λαμβάνοντας υπόψη τη συνταγματικής σημασίας του Brexit η απόφαση του Δικαστήριο σχετικά με την ανακλησιμότητα του άρθρου 50 αποτελεί μια αναγκαία προσέγγιση του ζητήματος

Το Δικαστήριο επισήμανε ότι το Άρθρο 50 δεν εξετάζει ρητά το θέμα της ανάκλησης δηλαδή ούτε το απαγορεύει ούτε το επιτρέπει («It neither expressly prohibits nor expressly authorises revocation»). Με βάση το Άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) «κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες». Άρα από νομικής πλευράς εφόσον δεν υπάρχει ρητή διάταξη σχετικά με την ανάκληση η εν λόγω ανάκληση υπόκειται στους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα μονομερώς ανάκλησης, σύμφωνα με τις συνταγματικές απαιτήσεις του κράτους μέλους. Στο πλαίσιο της απόφασης του Δικαστηρίου όσων αφορά το Άρθρο 50 γίνεται ρητή αναφορά στη σημασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας και συγκεκριμένα στο γεγονός ότι οι Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από κράτη μέλη τα οποία ελεύθερα και οικειοθελώς («freely and voluntarily») δεσμεύθηκαν με αυτές τις αξίες. Επίσης, η αναφορά στη θεμελίωση της Ένωσης στο Άρθρο 1 της ΣΕΕ είναι σχετική με την εφαρμογή του Άρθρου 50 της εν λόγω Συνθήκης. Το Δικαστήριο επισήμανε ότι ένα κράτος μέλος που έχει αναστρέψει την απόφασή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούται να ανακαλέσει την εν λόγω κοινοποίηση στο χρονικό διάστημα που δεν έχει τεθεί σε ισχύ συμφωνία απόσυρσης μεταξύ αυτού του κράτους μέλους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εάν δεν έχει συναφθεί τέτοια συμφωνία, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει λήξει η διετής περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 της ΣΕΕ με βάση το οποίο «οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο εν λόγω κράτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη μετά τη γνωστοποίηση που μνημονεύεται στην παράγραφο 2, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος, αποφασίσει ομόφωνα την παράταση της προθεσμίας αυτής»

Αυτή η απόφαση είναι σημαντική ειδικότερα σε σχέση με το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών επειδή το Brexit και γενικότερα η απόσυρση κράτους μέλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό αντίκτυπο στα δικαιώματα όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Περεταίρω αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάκληση θα αποφασιστεί με βάση τη δημοκρατική διαδικασία που διέπουν οι εθνικές συνταγματικές απαιτήσεις. Μία τέτοια ανάκληση θέτει τέλος στη διαδικασία απόσυρσης. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για ανάκληση του άρθρου 50 ενισχύει την πιθανότητα δεύτερου δημοψηφίσματος (second referendum). Τέτοια πιθανότητα υποστηρίζεται από τον Chris Patten,  πρώην πρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος επισήμανε ότι ένα δεύτερο δημοψήφισμα είναι ο καλύτερος τρόπος αποφυγής «αυτοτραυματισμού» της Βρετανίας για να μην προδοθούν οι φιλοδοξίες των νεότερων πολιτών της χώρας

Άρα το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αντιμέτωπο με τρία ενδεχόμενα. Πρώτον ενδεχόμενο είναι η πιθανή έγκριση του αμφιλεγόμενου σχεδίου της Theresa May από το κοινοβούλιο. Επίσης, υπάρχει η νομική ευχέρεια να ανασταλεί το Άρθρο 50 όπως έχουμε αναλύσει και βάση της απόφασης Wightman and Others v Secretary of State for Exiting. Το τρίτο ενδεχόμενο είναι η επέκταση της διετούς διαδικασίας με ομόφωνη συμφωνία των 27 κρατών μελών είτε για την διαπραγμάτευση  καλύτερης συμφωνίας, ενδεχόμενο το οποίο δεν είναι πολύ πιθανόν, είτε για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος (second referendum). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βέλγος ευρωβουλευτής Philippe Lamberts συμβουλεύει το Ηνωμένο Βασίλειο να ακολουθήσει τη στρατηγική της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επανένταξης με βάση το Άρθρο 49 της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο διέπει τους κανονισμούς για προσχώρηση κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία θα οδηγήσει σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό χάος. Άρα η συγκεκριμένη στρατηγική περιλαμβάνει μεγάλο ρίσκο και αβεβαιότητα

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis