Η φορολογικές διατάξεις στην Κύπρο διέπονται από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002 (118(I)/2002). Το άρθρο θα επικεντρωθεί στο  σύστημα φορολόγησης φυσικών προσώπων. Κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας φορολογούνται σε πηγές εντός και εκτός της Δημοκρατίας (Άρθρο 5(1)). Πρόσωπα τα οποία δεν είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας φορολογούνται στο εισόδημα που προκύπτει από τις πιο κάτω πηγές:

1. Κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιαδήποτε επιχείρηση

2. κέρδη ή άλλα οφέλη από οποιοδήποτε αξίωμα ή μισθωτές υπηρεσίες

μερίσματα, τόκους ή προεξοφλήματα

3. Σύνταξη, ποσά εισοδήματος πληρωτέα σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου ή σύμφωνα με όρο που τέθηκε σε διαθήκη ή σύμβαση, καθώς και ετήσιες ισόβιοι ή για καθορισμένη περίοδο καταβαλλόμενες πρόσοδοι

4. Μισθώματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας, αμοιβές ή άλλα κέρδη που προκύπτουν από ιδιοκτησία

Πως υπολογίζονται οι ημέρες διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία?

Με βάση το Άρθρο 1

(α) η ημέρα αναχώρησης από τη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα εκτός της Δημοκρατίας

(β) η ημέρα άφιξης στη Δημοκρατία λογίζεται ως ημέρα  στη Δημοκρατία

(γ) η άφιξη στη Δημοκρατία και αναχώρηση από τη Δημοκρατία την ίδια ημέρα  λογίζεται ως μια ημέρα στη Δημοκρατία και

(δ) η αναχώρηση από τη Δημοκρατία και επιστροφή στη Δημοκρατία την ίδια ημέρα λογίζεται ως μια ημέρα εκτός της Δημοκρατίας

Το Δεύτερο Παράρτημα του Νόμου διέπει τις φορολογικές αναλογίες:

1. Για εισόδημα μέχρι €19,500 η φορολογία ανέρχεται στο 0%

2. Για εισόδημα από €19,501-€28,000 η φορολογία ανέρχεται στο 20%

3. Για εισόδημα από €28,001-€36,300 η φορολογία ανέρχεται στο 25%

4. Για εισόδημα από €36,301-€60,000 η φορολογία ανέρχεται στο 30%

5. Για εισόδημα που ξεπερνά τις €60,000 η φορολογία ανέρχεται στο 35%

Το άρθρο 8 προνοεί για απαλλαγές από το φόρο. Μερικές από τις απαλλαγές είναι οι ακόλουθες

1. Με βάση το άρθρο 8(7) οι συντάξεις και έκτακτα επιδόματα που χορηγούνται δυνάμει των περί Ανακουφίσεως Παθόντων Νόμων του 1988 μέχρι 2001 εξαιρούνται από φορολογία

2. Με βάση το άρθρο 8(21) εργαζόμενοι που δουλεύουν στη Δημοκρατία αλλά δεν ήταν κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότης τους δικαιούνται απαλλαγή από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος της έναρξης της εργοδότησης και εφαρμόζεται μέχρι το 2020

Η απαλλαγή είναι 20% ή €8,550 (οπουδήποτε είναι το μικρότερο)

3. Το Άρθρο 8 (23) διέπει την απαλλαγή 50% της αμοιβής εργαζόμενου που δεν ήταν κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησης του και ο οποίος λαμβάνει εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν τις €100,000 ετησίως

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απαλλαγή αυτή είναι εφαρμοστέα ανεξαρτήτως εάν σε κάποιο έτος το εισόδημα μειώνονται κάτω από τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), νοουμένου ότι όταν άρχισε η εργοδότηση στη Δημοκρατία τα εισοδήματα από την εργοδότηση υπερέβαιναν τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως και ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αυξομείωση στα ετήσια εισοδήματα από την εργοδότηση στη Δημοκρατία δεν αποτελεί ρύθμιση που αποσκοπεί στη χορήγηση της απαλλαγής

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis