Το νομικό πλαίσιο για εταιρικό φόρο διέπεται από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος του 2002 (118(I)/2002)

Συγκεκριμένα, εταιρεία η οποία θεωρείτε «κάτοικος της Δημοκρατίας» είναι «εταιρεία της οποίας ο έλεγχος και η διεύθυνση ασκούνται στη Δημοκρατία»

Εταιρεία που αποτελεί κάτοικο της Δημοκρατίας φορολογείται «από πηγές τόσο εντός όσο και εκτός της Δημοκρατίας»

Με βάση το Άρθρο 25 του Δευτέρου Παραρτήματος ο εταιρικός φόρος κυμαίνεται στο12,5%

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κύπρος με βάση την ισχύουσα νομοθεσία είναι μια από τις χώρες με το χαμηλότερο εταιρικό φόρο παγκοσμίως και σε συνδυασμό με την στρατηγική της θέση αποτελεί ελκυστικός προορισμός για πολλές εταιρείες οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από την άμεση πρόσβαση στις  αγορές της Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής

Επίσης, υπάρχει εκτεταμένος κατάλογος Συμφωνιών μεταξύ της Κύπρου και άλλων χωρών για αποφυγή διπλής φορολογίας συμπεριλαμβανομένων της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένου Βασίλειου και Κύπρου η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 18/07/2018, μεταξύ Αμερικής και  Κύπρου η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 31/12/1985 και μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου η οποία τέθηκε σε ισχύ στις αρχικά στις 17/08/1999 και αργότερα μετά την τροποποίηση του πρωτοκόλλου στις 02/04/2012

Δυνάμει του Άρθρου 8 της Νομοθεσίας ισχύουν απαλλαγές από το φόρο στα πιο κάτω εισοδήματα:

1.    Εισόδημα από μερίσματα (Άρθρο 8 (20))

2.    Κέρδος από τη διάθεση τίτλων (Άρθρο 8 (22)) συμπεριλαμβανομένου εξαργύρωση μεριδίου ή μετοχής σε συλλογικό επενδυτικό σχέδιο

3.    Κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγματικές διαφορές (Άρθρο 8(24)). Ο όρος κέρδη συναλλαγματικών διαφορών αναφέρεται στο «κέρδος από δικαιώματα ή παράγωγα συναλλάγματος»

Εξαιρούνται κέρδη που προκύπτουν από την εμπορία συναλλάγματος εμπορία δικαιωμάτων και σχετικών παραγώγων

4.    Όφελος, πλεόνασμα ή κέρδος προσώπου το οποίο προκύπτει στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης (Άρθρο 8 (25))

Το Άρθρο 9 προνοεί για τις «Εκπιπτόμενες Δαπάνες» οι οποίες αναφέροντα ως έξοδα «εξολοκλήρου και αποκλειστικά προς κτήση του εισοδήματος» και τα οποία αφαιρούνται για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος

Παραδείγματα Εκπιπτόμενων δαπανών είναι τα ακόλουθα:

1.     Το 80% των κερδών που προκύπτουν από την πώληση άυλων περιουσιακών στοιχείων όπως αυτά ορίζονται στον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο, στον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο και στον περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο (Άρθρο 9(ε))

2.    Οι δαπάνες για επιστημονικές έρευνες οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν τον Έφορο πως έγιναν προς χρήση και όφελος της επιχείρησης (Άρθρο 9(δ))

3.    Δωρεές ή συνεισφορές σε φιλανθρωπικά ιδρύματα (το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο) με αποδείξεις (Άρθρο 9 (στ)) 

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis