Στις 16 Απριλίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Περί Προστασίας της Μητρότητας (Τροποποιητικός) Νόμος (Ν. 20(Ι)/2018). Οι τροποποιήσεις αφορούν τη προστασία από τερματισμό απασχόλησης, το θηλασμό και τη φροντίδα παιδιού όπως επίσης αδικήματα και ποινές. 

1. Απαγόρευση τερματισμού απασχόλησης φυσικής μητέρας: Δυνάμει του άρθρου 4(1)(α) μισθωτή- όπως καθορίζεται από το άρθρο 2 των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων 1980 έως 1997-  προστατεύεται από απόλυση για περίοδο εκτεινόμενη από την αρχή της εγκυμοσύνης της μέχρι και πέντε μήνες μετά το πέρας της άδειας μητρότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός «πέντε» μηνών αντικατέστησε τους «τρεις» μήνες του βασικού νόμου.   Επίσης, ο εκάστοτε εργοδότης έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικό εγγεγραμμένου ιατρού το οποίο να καταγράφει την ημερομηνία αναμενόμενου τοκετού (άρθρο 4(2)). Επίσης, όσων αφορά θετές μητέρες από τη στιγμή που η θετή μητέρα παρουσιάσει στον εργοδότη της  βεβαίωση των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ότι προτίθεται να αναλάβει τη φροντίδα παιδιού για σκοπούς υιοθεσίας και μέχρι την πάροδο τριών μηνών από το τέλος της περιόδου της άδειας μητρότητας, απαγορεύεται σε εργοδότη να τερματίσει την απασχόληση μισθωτής ή/και να δίδει προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης (άρθρο 4 Α)

2. Προστασία μητρικού θηλασμού και διευκολύνσεις για τη φροντίδα του παιδιού:Αξίζει να σημειωθεί ότι το άρθρο 5 που αναφέρεται στο πιο πάνω τίτλο έχει τροποποιηθεί με την προσθήκη της νέας επιφύλαξης η οποία αναφέρεται στο δικαίωμα της γυναίκας να διακόπτει την εργασία της για μια ώρα και κατά το χρόνο αυτό να θηλάζει ή να αντλεί και να αποθηκεύει μητρικό γάλα. Επίσης, η πιο πάνω προσθήκη αναφέρεται στην υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στην μητέρα όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις που προνοούνται από τον περί της Προώθησης και της Προστασίας του Μητρικού Θηλασμού Νόμο και των σχετικών Κανονισμών που εκδίδονται

3. Αδικήματα και ποινές: Με βάση το άρθρο 9, εργοδότης ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα €7.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των τεσσάρων χιλιάδων λίρων αντικαταστάθηκε με το ποσό των €7.000. Επίσης, σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του ιδίου εργοδότη για παράβαση των όσων προνοούνται στο άρθρο 5 μέσα σε 2 χρόνια, η ποινή δεν ξεπερνά το ποσό των €8.000

Με αφορμή τη συζήτηση περί των τροποποιήσεων του Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμου, αξίζει να σημειωθούν οι σημαντικότερες πρόνοιες του εν λόγω νόμου. Το δικαίωμα στην άδεια μητρότητας διέπει το άρθρο 3 του Νόμου.  Η φυσική μητέρα  δικαιούται 18 συναπτές εβδομάδες άδειας μητρότητας η οποία αυξάνεται κατά 4 ανά επιπλέον τέκνο σε περίπτωση πολλαπλής κύησης (άρθρο 3 (5 Α)). Περεταίρω, η θετή μητέρα δικαιούται άδεια μητρότητάς δεκαέξι συναπτών εβδομάδων από τη μέρα ανάληψης φροντίδας παιδιού για σκοπούς υιοθεσίας νοουμένου ότι έχουν ανακοινώσει προς τον εργοδότη της την πρόθεσή της για υιοθεσία και την ημερομηνία ανάληψης του παιδιού, τουλάχιστον 6 εβδομάδες προηγουμένως (άρθρο 3). Δυνάμει του άρθρου 7 η άδεια μητρότητάς δεν επηρεάζει αρνητικά την « την αρχαιότητα της μισθωτής ή το δικαίωμα της σε προαγωγή ή την επάνοδό της στην εργασία την οποία ασκούσε πριν από την άδεια μητρότητας ή σε άλλης παρόμοιας φύσεως εργασία με το ίδιο ύψος αποδοχών ή αποδοχές και ωφελήματα που σχετίζονται με την εργασία»

Το αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση διαφορών εργατικής φύσεως είναι το  Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών (άρθρο 7 Α)

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

 

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis