Τον Ιούλιο του 2017 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμος του 2017 (104(I)/2017) ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία των ιδρυμάτων, σωματίων και ομοσπονδιών/ενώσεων.

Με βάση το άρθρο 2 του Νόμου ο όρος ίδρυμα σημαίνει «το σύνολο της περιουσίας που προορίζεται για την εξυπηρέτηση ορισμένου μη κερδοσκοπικού σκοπού και για τη σύστασή του η αφιερούμενη περιουσία δεν δύναται να είναι αξίας μικρότερης των χιλίων ευρώ (€1.000)∙»

Το ίδιο άρθρο ορίζει τον όρο «ομοσπονδία ή/και ένωση» ως «το πλαίσιο συνεργασίας τριών ή περισσότερων σωματείων, ιδρυμάτων, μη κερδοσκοπικών εταιρειών ή άλλων παρεμφερών μη κερδοσκοπικών νομικών οντοτήτων, με κοινούς σκοπούς.»

Επίσης, σωματείο σημαίνει «οργανωμένη ένωση αποτελούμενη από τουλάχιστον είκοσι πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη μη κερδοσκοπικού σκοπού και δεν περιλαμβάνει πολιτικά κόμματα ή συνδικαλιστικές οργανώσεις.»

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 2 του Νόμου, Ο Γενικός Έφορος είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τα άρθρα 7 – 25 του Νόμου διέπουν τα Σωματεία

Δυνάμει του άρθρου 7(2) οι ιδρυτές ή το διοικητικό συμβούλιο πρέπει να υποβάλουν γραπτή αίτηση στον Έφορο.  Η αίτηση συνοδεύεται από «τη συστατική πράξη, τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μελών της διοίκησης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, το καταστατικό υπογεγραμμένο από τα ιδρυτικά μέλη, με αναφερόμενη τη σχετική χρονολογία, τυχόν έμβλημα του σωματείου και περιγραφή της κινητής ή της ακίνητης ιδιοκτησίας ή και των δύο τα οποία θα τελούν υπό την κατοχή ή την κυριότητα ή/και θα μεταβιβαστούν στο σωματείο μετά την εγγραφή του.»

Όσων αφορά το καταστατικό σωματείου, με βάση του άρθρου 8 παράγραφοι (α)-(θ), μερικοί από τους όρους συμπεριλαμβάνουν  «το σκοπό, την επωνυμία και την έδρα του σωματείου σε δήμο ή κοινότητα που βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙» (άρθρο 8(α)) και «τους όρους εισδοχής, αποχώρησης και αποβολής των μελών του, καθώς επίσης και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτών∙»(άρθρο 8(β)).

Η εισδοχή νέων μελών είναι επιτρεπτή εξαιρουμένου περιπτώσεων που το καταστατικό ορίζει διαφορετικά (12(1)). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις αποχωρήσεις μελών το  συγκεκριμένο μέλος «δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του σωματείου και οφείλει να καταβάλει τις συνδρομές του μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό» (άρθρο 14).

Όσων αφορά τα όργανα του Σωματείου και ειδικότερα τη διοίκηση, με βάση το άρθρο 16(1) το σωματείο διοικείται από πέντε (5) ή περισσότερα πρόσωπα. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να «να χειρίζεται επιμελώς τις υποθέσεις του σωματείου, συμμορφούμενο με τους νόμους της Δημοκρατίας, και να αντιπροσωπεύει το σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως, εκτός εάν η συστατική πράξη ή το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.»(άρθρο 18(1)).

Τα άρθρα 26 έως 43 του Νόμου ρυθμίζουν τα Ιδρύματα

Η εγγραφή Ιδρύματος γίνεται με την έκδοση πιστοποιητικού εγγράφου (26(1)). Δυνάμει του άρθρου 26(3) σκοποί της ίδρυσης του Ιδρύματος αποτελούν  «την αποτροπή ή ανακούφιση της φτώχειας.», την προώθηση της εκπαίδευσης. υγείας ή τη σωτηρία της ζωής, ανάπτυξης του πολίτη και της κοινότητας κτλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 27(2) στην «ιδρυτική πράξη πρέπει να προσδιορίζεται η επωνυμία και ο σκοπός του ιδρύματος, η έδρα του, τυχόν έμβλημά του, η αφιερούμενη περιουσία, τα ονόματα, οι διευθύνσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και ο τρόπος διαδοχής τους και το καταστατικό του ιδρύματος».

Τήρηση βιβλίων και λογαριασμών

Μεταξύ άλλων, δυνάμει του άρθρου 49(1) τα μέλη  της διοίκησης σωματείου, ιδρύματος και ομοσπονδίας ή/και ένωσης υποχρεούται να τηρούν λογιστικά βιβλία, στα οποία καταχωρίζονται όλες οι πράξεις όλων των δοσοληψιών του σωματείου, του ιδρύματος ή της ομοσπονδίας ή/και ένωσης. Είναι αξιοσημείωτο το ότι σωματεία και ομοσπονδίες με ετήσιο εισόδημα κάτω των ((€40.000) δεν είναι αναγκαία η προετοιμασία λογαριασμών ελεγμένων από εγκεκριμένο ελεγκτή.

Έλεγχος

Να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρο 50(1) το Δικαστήριο έχει την εξουσία έκδοση διατάγματος για τον έλεγχο των λογαριασμών σωματείου που είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Εγγραφή μη κερδοσκοπικής  εταιρείας  με βάση του Περί Εταιριών Νόμου 33(I)/2017

Στο πλαίσιο ενημέρωσής αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν της νομοθεσίας που διέπει τα σωματεία, ιδρύματα όπως έχουμε περιγράψει πιο πάνω υπάρχει και η πρόνοια μέσω του Εφόρου Εταιριών με βάση το άρθρο 20 του Περί Εταιρών Νόμου 33(I)/2017 για εγγραφή μη κερδοσκοπικών εταιριών.

Σύμφωνα με το άρθρο 20(1) η εγγραφή ενός οργανισμού ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης χωρίς την προσθήκη της λέξης “λίμιτεδ”, εξασφαλίζεται με την «ικανοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι οργανισμός που πρόκειται να συσταθεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία θα συσταθεί για την προαγωγή του εμπορίου, τέχνης, επιστήμης, θρησκείας, αγαθοεργίας ή οποιουδήποτε κοινοφελούς σκοπού».

Συνεπώς, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εξουσιοδοτεί την εταιρεία «όπως με ειδικό ψήφισμα προβεί σε αλλαγή στο όνομα της που περιλαμβάνει ή που αποτελείται από την παράλειψη της λέξης “λίμιτεδ”» όταν ικανοποει τους όρους της παραγράφου 2 του άρθρου 20

«(α) ότι οι σκοποί εταιρείας που έχει εγγραφεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου αυτού ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης περιορίζονται στους σκοπούς που αναφέρονται στο εδάφιο 1 και σε σκοπούς συναφείς ή που συμβάλλουν σε αυτούς

(β) ότι σύμφωνα με τα έγγραφα συστάσεως της εταιρείας οφείλει να διαθέτει τα πλεονάσματα της, αν υπάρχουν, ή άλλο εισόδημα, για την προαγωγή των σκοπών της και απαγορεύεται η πληρωμή μερίσματος στα μέλης της.

(γ) ότι σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο της, σε περίπτωση διάλυσης τέτοιας εταιρείας τα τυχόν πλεονάσματα διανέμονται αποκλειστικά σε μη κερδοσκοπικούς κοινωφελείς οργανισμούς, με σκοπούς παρόμοιους ή/και ανάλογους με τους σκοπούς της υπό διάλυση εταιρείας.»

enquiries@gmadvocates.com

 22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

 

 

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis