Δανειολήπτες δικαιώθηκαν από το δικαστήριο με απόφαση που εκδόθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2018, δηλαδή μετά την τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας. Όπως είναι γνωστό στις 13.07.2018 τέθηκε σε ισχύ Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 (Ν. 87(Ι)/2018) ο οποίος καθορίζει μεταβολές στην ιδιωτική διαδικασία εκποίησης ακινήτου.  

Την διαδικασία εκποίησης ακινήτου  έχουμε αναλύσει σε προηγούμενο άρθρο με τίτλο «Δημοπρασία ακινήτου-Πως να την εμποδίσεις». Για σκοπούς πληροφόρησης αξίζει να σημειωθεί ότι η ειδοποίηση κατά τον Τύπο «Ι» σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας εκποίησης (άρθρο 44Γ(1)). Με βάση την ειδοποίηση Τύπου «Ι» ο οφειλέτης καλείται να εξοφλήσει ένα συγκεκριμένο οφειλόμενο ποσό. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη με την πιο πάνω ειδοποίηση ο δανειστής δηλαδή ο τραπεζικός οργανισμός θα επιδώσει ειδοποίηση Τύπου «ΙΑ» η οποία αναφέρει ότι το ακίνητο πρόκειται να πωληθεί με πλειστηριασμό.  Ο εκάστοτε οφειλέτης σε διαδικασία εκποίησης περιουσίας μπορεί να υιοθετήσει  τη νομική διαδικασία της έφεσης για να προωθήσει και να προστατεύσει τα δικαιώματα του. Το άρθρο 44Γ(3) καθορίζει τους τέσσερις λόγους έφεσης.    

                           

Στις πρόσφατες αποφάσεις της 30η Οκτωβρίου 2018 που αφορούσαν έφεση ενώπιον της Α.Κ. Λυκούργου , το Δικαστήριο διέταξε την έκδοση διατάγματος με βάση το οποίο η ειδοποίηση από τραπεζικό οργανισμό Τύπου «ΙΑ» παραμερίζεται. Το Δικαστήριο στην απόφαση του επισήμανε την σημασία της μέριμνας από πλευράς των τραπεζικών οργανισμών για «έγκαιρη, πλήρη, και αποτελεσματική ενημέρωση» του οφειλέτη όσων αφορά τις υποχρεώσεις του όπως επίσης και την αυξημένη σημασία της αυστηρής τήρησής όσων ορίζει η νομοθεσία.

Το δίκαιο που ισχύει είναι αυτό κατά την περίοδο της ημερομηνία καταχώρησης της αγωγής  

Το Δικαστήριο τόνισε ότι η έφεση εξετάζεται με βάση το δίκαιο που ισχύει κατά το χρόνο καταχώρησης του ένδικου μέσου. Στην προκειμένη περίπτωση η έφεση καταχωρήθηκε πριν την εφαρμογή των τροποποιήσεων (Ν. 87(Ι)/2018) άρα οι πιο τελευταίες τροποποιητικές διατάξεις δεν εφαρμόζονται. Αυτό σημαίνει ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί δεν μπορούν να προωθήσουν την ένσταση ή υπεράσπιση επί τη βάση των προνοιών που τέθηκαν σε ισχύ μετά το χρόνο καταχώρησης.

Συγκεκριμένα το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η ορθή ερμηνεία των νομοθετικών διατάξεων του Νόμου του 2018 δεν επεκτείνει την εφαρμογή τους σε εκκρεμούσες δικαστικές διαδικασίες με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αλλάζουν οι προϋποθέσεις παραδεκτής καταχώρησης έφεσης ή να μετριάζεται η βασιμότητά του ένδικου μέσου.   

«Κατάσταση λογαριασμού» (άρθρο 44Γ(1))

 Όταν οι τραπεζικοί λογαριασμοί αποστέλλουν ειδοποιήσεις Τύπου  «Ι» οφείλουν να συνοδεύουν αυτή την ειδοποίηση με «κατάσταση λογαριασμού του οφειλόμενου ενυπόθηκου χρέους, των τόκων και όλων των εξόδων για την είσπραξή του» (44Γ(1)). Ένα ελλειπτικό έγγραφο το οποίο παρουσιάζει απλώς τα υπόλοιπα των ποσών δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Νόμου. Το Δικαστήριο στην απόφαση τονίζει ότι η «κατάσταση λογαριασμού» αναφέρεται σε «στοιχεία και πληροφορίες για την χρεωπιστωτική πορεία του ενυπόθηκου χρέους, όλων των τόκων και όλων των συναφών εξόδων». Η παράληψη από τον τραπεζικό οργανισμό να επισυνάψει τα πιο πάνω πλήρης στοιχεία και πληροφορίες δεν επιτρέπεται και είναι αντίθετη προς ότι επιβάλλει ο νόμος. Αυτό καθιστά την επίδικη ειδοποίηση Τύπου «Ι» παράνομη. Ως αποτέλεσμα και η νομιμότητα της ειδοποίησης επί του Τύπου «ΙΑ» επηρεάζεται όπως επεξηγεί και το ακόλουθο απόσπασμα από την απόφαση «…η ειδοποίηση επί του Τύπου «ΙΑ» εξεδόθηκε χωρίς οι εφεσίβλητοι να καταδείξουν, με τον τρόπο που οι Νόμοι επιβάλλουν, το ακριβές ύψος και, κατ’ ακολουθίαν, την υπερημερία του επίδικου οφειλόμενου χρέους.»

Η Δικαστής περεταίρω  τόνισε ότι στα πλαίσια εξέτασης του Τύπου «ΙΑ» το Δικαστήριο μπορεί να εξετάζει και την νομιμότητα προηγουμένων σταδίων της διαδικασίας όπως για παράδειγμα την ειδοποίηση Τύπου «Ι» εφόσον ότι η διαδικασία εκποίησης ακινήτου «αποτελεί μιαν σύνθετη διαδικασία». 

 enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis