Ο  Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (Regulation (EU) 2016/679) (“GDPR”) τέθηκε σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018,  2 χρόνια μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για μεταρρύθμιση του πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός ισχύει σε όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς  την ανάγκη ενσωμάτωσης του από τα Κράτη Μέλη.

Στην Κύπρο για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής ορισμένων διατάξεων ψηφίστηκε ο Περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν. 125(I)/2018).

Αξίζει να σημειωθεί ότι  η Οδηγίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών η οποία έχει μεταφερθεί στο Μέρος 14 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004 αποτελεί άλλη σχετική νομοθεσία.  

Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι η ενημέρωση των πολιτών σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων τους για τις σχετικές θεραπείες που απορρέουν από τη νομοθεσία.

  • Υποβολή καταγγελίας στον Επίτροπο – Με βάση τo Άρθρο 58 του ΓΚΠΔ η αρμόδιά αρχή έχει διερευνητική εξουσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για διεξαγωγή ελέγχου. Στην Κύπρο η αρχή προστασίας Δεδομένων διέπετέ από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Δυνάμει του Άρθρου 23 της Νομοθεσίας “o Επίτροπος εκτελεί τα καθήκοντα που του ανατίθενται και ασκεί τις εξουσίες που του εκχωρούνται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού, του παρόντος Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου.” Η ΑΠΔ έχει διορθωτική εξουσία και μπορεί να εκδώσει προειδοποιήσεις σε περιπτώσεις εξεύρεσής παραβίασης από τον εκλεκτή ή επεξεργαστή πληροφοριών. Το Άρθρο 25 του Κυπριακού νόμου ρητά αναφέρεται στο Άρθρο 58 του Κανονισμού αναφορικά με τις εξουσίες του Επιτρόπου.  

Η Επίτροπος διαθέτει έντυπα παραπόνου για παράπονο παραβίασης των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, παράπονο αθέτησης της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και παράπονο που αφορά στην αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπως email ή sms.

  • Δικαίωμα προσφυγής κατά του Επιτρόπου- Με βάση το Άρθρο 28 της Νομοθεσίας σε περίπτωση που ένας πολίτης πιστεύει ότι ο Επίτροπος δεν έχει διαχειριστεί σωστά την καταγγελία τους ο πολίτης του οποίου επηρεάζονται τα δικαιώματα του έχει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά του Επιτρόπου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Άρθρο 78 του Κανονισμού προσφέρει θεραπεία σε περιπτώσεις που το ο πολίτης που έχει υποβάλει το παράπονο δεν έχει πληροφορηθεί για το αποτέλεσμα της καταγγελίας εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας.
  • Προσφυγή στη δικαιοσύνη κατά της εταιρείας ή του οργανισμού- Η Νομοθεσία προνοεί ότι η επιχείρηση ή όμιλος φέρουν νομική ευθύνη στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 33. Η παράγραφός (5)(α) του Άρθρου 33 γνωστοποιεί ότι την ευθύνη σε τέτοιες περιπτώσεις φέρει το «εκτελεστικό ή σώμα της επιχείρησης ή ομίλου επιχειρήσεων».

 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αποταθούν στο δικαστήριο για υλικές ή μη υλικές ζημίες ως αποτέλεσμα αθέτησης των δικαιωμάτων του με βάση το Άρθρο 82(1) του Κανονισμού.  Η συμπερίληψη «μη υλικών» ζημιών σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση για ψυχική οδύνη ακόμα και όταν δεν απορρέει οικονομική ζημία από την παράβαση του Κανονισμού. 

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis