Η οδηγία 2004/35/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνει ένα κοινό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής ευθύνης όσων αφορά τη πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών σε σχέση με τη ζημιά των υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, ζημιά του εδάφους και ζημιά προστατευόμενων ειδών και φυσικών οικοτόπων σύμφωνα με τις Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΚ.  Για σκοπούς εναρμόνισης με την πιο πάνω Ευρωπαϊκή Οδηγία, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμος του 2007 (189(I)/2007)

 Με βάση τη νομοθεσία ευρύς ορισμός αποδίδεται στον όρο «περιβαλλοντική ζημιά». Ζημία ορίζεται ως η «μετρήσιμη δυσμενή μεταβολή φυσικού πόρου ή τη μετρήσιμη υποβάθμιση υπηρεσίας συνδεδεμένης με φυσικό πόρο που μπορεί να συμβεί άμεσα ή έμμεσα·» (Άρθρο 2 (189(I)/2007). Η «περιβαλλοντική ζημιά»  συμπεριλαμβάνει (Άρθρο 2 (189(I)/2007):

1)Ζημιά σε προστατευόμενα είδη και φυσικούς οικότοπους εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου οι δυσμενείς συνέπειες «είχαν προσδιορισθεί εκ των προτέρων και που προήλθαν από πράξη φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος είχε εξουσιοδοτηθεί ρητά από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 26 του περί Προστασίας κα Διαχείρισης της Φύσης και της Άγριας Ζωής Νόμου ή το άρθρο 12 του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου ·» (Άρθρο 2 (α) (189(I)/2007)

2)ζημιά των νερών (Άρθρο 2 (β) (189(I)/2007)

3)ζημιά του εδάφους (Άρθρο 2 (γ) (189(I)/2007)

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η ενοποιημένη νομοθεσία δεν δίνει το δικαίωμα σε ιδιώτες να διεκδικήσουν αποζημίωση ως συνέπεια περιβαλλοντικής ζημιάς ή επικείμενης απειλής τέτοιας ζημιάς (Άρθρο 4 (2) (189(I)/2007).  Ο παρόν Νόμος θέτει το καθήκον προφύλαξης και αποκατάστασης στο φορέα εκμετάλλευσης βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Ο  φορέα εκμετάλλευσης με βάση το Άρθρο 2 ορίζεται ως οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή ελέγχει την επαγγελματική δραστηριότητα. Επίσης, η αρμόδια αρχή έχει την δυνατότητα να απαιτήσει την παροχή πληροφοριών σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν υποψίες για τυχόν απειλή περιβαλλοντικής ζημίας (Άρθρο 7 (3) (α)) και να απαιτήσει την εφαρμογή προληπτικών μέτρων από τον φορέα εκμετάλλευσης (Άρθρο 7 (3) (β)). Όλες οι σχετικές δαπάνες θα υποστούν από τον φορέα εκμετάλλευσης (Άρθρο 7 (4)). Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσουμε ότι σε περίπτωση καταδίκης ενόχου για άρνηση ή παράληψη λήψης προληπτικών  μέτρων σε περίπτωση επικείμενης απειλής πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς (Άρθρο 20(α)), τήρηση μέτρων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς (Άρθρο 20(β)), συμμόρφωση με οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας αρχής που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου (Άρθρο 20(γ)), το Άρθρο 20 προνοεί για φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €342,000.Στις περιπτώσεις όπου η περιβαλλοντική ζημία έχει συμβεί, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την υποχρέωση να προβεί σε ενημέρωση της αρμόδιας αρχής για όλες τις σχετικές πτυχές της κατάστασης και να λάβει όλα τα πρακτικά μέτρα με σκοπό τον άμεσο έλεγχο,  περιορισμό, την απομάκρυνση ή για οποιουδήποτε άλλου είδους διαχείριση των συγκεκριμένων ρύπων (Άρθρο 9 (1)(α)) ή όλα τα αναγκαία μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 10 (Άρθρο 9 (1)(β)). Το Άρθρο 10 προνοεί όπως ο φορέας εκμετάλλευσης καθορίσει τα καταλληλότερα μέτρα αποκατάστασης σύμφωνα με το Παράρτημα Ι το οποίο συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

1) «πρωτογενής αποκατάσταση» η οποία αναφέρεται στα μέτρα αποκατάστασης με σκοπό την επαναφορά των φυσικών πόρων που υπέστησαν ζημιά στην ή προς την αρχική τους κατάσταση

2)«συμπληρωματική αποκατάσταση» η οποία αναφέρεται σε μέτρα που χρησιμοποιούνται ως αντιστάθμισμα του γεγονότος ότι η πρωτογενής αποκατάσταση δεν έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη επανόρθωση των φυσικών πόρων που υπέστησαν ζημιά

3)«αντισταθμιστική αποκατάσταση» σημαίνει οποιαδήποτε δράση αναλαμβάνεται για να αντισταθμισθούν οι προσωρινές απώλειες φυσικών πόρων

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis