Το νομικό καθεστώς της Κύπρο ως έχει σήμερα προνοεί την διαμεσολάβηση ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών μέσω του Νόμου 159(Ι)/2012, τον Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμος του 2012, ο οποίος συντάχθηκε με βάση την οδηγία 2008/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η εν λόγω οδηγία μεταφέρθηκε στην κυπριακή έννομη τάξη με τον Νόμο 159(Ι)/2012, με τον οποίο εισάγεται στην Κύπρο ο θεσμός της διαμεσολάβησης ως εναλλακτικό μέσο επίλυσης διαφορών

Ο Νόμος στην Κύπρο εφαρμόζεται σε εμπορικής και αστικής φύσης διαφορές, αλλά αποκλείει εργατικές και οικογενειακές διαφορές, ως προνοεί το άρθρο 2 του Νόμου όπου ερμηνεύει την αστική διαφορά ως «κάθε διαφορά που δυνατό να είναι αντικείμενο πολιτικής διαδικασίας…αλλά δεν περιλαμβάνει οικογενειακές διαφορές»

Παράλληλα όμως, έχει καθιερωθεί στν Κύπρο Υπηρεσία Διαμεσολάβησης, η οποία λειτουργεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 116000 – Υπηρεσία Διαμεσολάβησης Κύπρου, το οποίο συντονίζει ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια. Αυτή η Υπηρεσία είναι μια εξώδικη διαδικασία για τη διευθέτηση των συγκρούσεων σε περιπτώσεις χωρισμού, διαζυγίου ή/και διαφωνιών στην επικοινωνία με στόχο την ευημερία του παιδιού

Είναι γεγονός ότι η επίλυση οικογενειακών διαφορών μέσω του Οικογενειακού Δικαστηρίου είναι μακροχρόνια και ο αριθμός των υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου ενεργεί ως εμπόδιο στην γρήγορη επίλυση τέτοιων δυσμενών και αφόρητων διαφορών όσον αφορά τους διαζευγμένους αλλά και τα παιδιά τα οποία δυστυχώς βρίσκουν τον εαυτό τους σε αυτή την κατάσταση

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως έχει τώρα ανακοινώσει ότι κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο για τη θέσπιση Νόμου, που προνοεί τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές, το οποίο συζητείται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή

Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο που συνδέεται άμεσα με τις αλλαγές στο υφιστάμενο πλέγμα νομοθεσιών του Οικογενειακού Δικαίου, τις οποίες προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και που αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις στα θέματα γάμου, διαζυγίου, σχέσεων γονέων και τέκνων, κληρονομικής διαδοχής και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού σε περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων οικογενειακού δικαίου

Το νομοσχέδιο προνοεί ότι «Σκοπός της διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις είναι όπως, τα μέρη με τη βοήθεια τρίτου ανεξάρτητου και αντικειμενικού προσώπου, του διαμεσολαβητή, χωρίς αντιπαλότητα και κακή προδιάθεση, βοηθηθούν στο να λάβουν υπόψη τους και να διερευνήσουν τις διαθέσιμες σε αυτά επιλογές και να επικοινωνήσουν καλύτερα μεταξύ τους, με σκοπό να φθάσουν σε κοινές αποφάσεις πάνω στις διευθετήσεις σε σχέση με τις οικογενειακές τους υποθέσεις τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον»

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο έχει ως στόχο μεταξύ άλλων την «…ενθάρρυνση συναινετικών προσεγγίσεων με σκοπό τον περιορισμό των συγκρούσεων και της εχθρότητας μεταξύ των μερών και [την] βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών της οικογένειας… [τον] περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων που προέρχονται από τις οικογενειακές συγκρούσεις και τη διάλυση του γάμου, [την] στήριξη και διατήρηση των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας, ιδιαίτερα γονέων και τέκνων, τόσο για το παρόν όσο και για το μέλλον [και την] διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού…»

Επίσης, προνοεί την εγκαθίδρυση Μητρώου Διαμεσολαβητών και τον καθορισμό των προσόντων που πρέπει να κατέχουν οι διαμεσολαβητές για εγγραφή τους σε αυτό, καθώς και τις προϋποθέσεις  υπό τις οποίες επιτρέπεται η διαγραφή μεσολαβητών από το εν λόγω Μητρώο

Σε σχέση με την διαδικασία διαμεσολάβησης, το νομοσχέδιο προνοεί ότι «Η διαμεσολάβηση δυνατόν να πραγματοποιείται οποτεδήποτε, είτε πριν, είτε στο πλαίσιο, είτε μετά την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας που αφορά συγκεκριμένη οικογενειακή υπόθεση, από πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο ∆ιαμεσολαβητών

Ανάμεσα στις διατάξεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται και ζητήματα που αφορούν στα αποτελέσματα της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τις προϋποθέσεις τερματισμού της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τη σύναψη συμφωνίας συμβιβασμού, καθώς επίσης και στα θέματα πειθαρχικών παραπτωμάτων και πειθαρχικών διαδικασιών εναντίον των διαμεσολαβητών

Σε αυτό το στάδιο αναμένουμε την ολοκλήρωση των συζητήσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και ευελπιστούμε ότι οι προαναφερόμενες εξελίξεις θα πραγματοποιηθούν σύντομα

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis