Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έκδοσε Διοικητική Απόφαση στις 8 Νοεμβρίου 2018 εναντίον των εταιρειών ανάπτυξης γης και οικοδομών ΑΒ Oasis Park Development Ltd και Kallishi Bros Hotel Apts Ltd για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου του 1996 (N. 93(I)/1996)

Η Απόφαση αφορά έρευνα που διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας ημερ. 8/4/2008 μεταξύ των παραπονούμενων και των πιο πάνω Εταιρειών

Ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι της υπό αναφορά σύμβασης αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 7 και των παραγράφων 1(ε), 1(ι), 1(θ) και 1(ιε) του Παραρτήματος του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς

Επίσης, ο Διευθυντής κατέληξε ότι αφού οι Εταιρείες δεν προσκόμισαν «…σχετικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι συμβατικοί όροι έχουν καταστεί αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, τεκμαίρεται ότι οι όροι της σύμβασης ήταν προδιατυπώμενοι και προορίζονταν για χρήση σε απεριόριστο αριθμό συμβάσεων…»

Συγκεκριμένα, οι όροι της Συμβασης αφορούσαν μεταξύ άλλων:

1. Την υποχρέωση των αγοραστών για πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων τους όσον αφορά την αποπληρωμή του συνολικού ποσού οφειλής προς τον πωλητή, προτού αυτός εκπληρώσει τις δικές του συμβατικές υποχρεώσεις, δηλαδή τη μεταβίβαση του ακινήτου επ’ονόματι τους.

2. Την επιβολή στους αγοραστές δυσανάλογα υψηλής αποζημίωσης, σε περίπτωση μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων τους, ενώ εν αντιθέσει δεν προβλέπεται οποιοδήποτε αντίστοιχο δικαίωμα αποζημίωσης των αγοραστών σε περίπτωση καθυστέρησης στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή.

3. Την παράταση της προθεσμίας παράδοσης της κατοχής του ακινήτου χωρίς τον καθορισμό του μέγιστου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δύναται να παραταθεί η προθεσμία παράδοσης μετά την παρέλευση της οποίας οι αγοραστές δύνανται να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους.

Σχετικά με τους πιο πάνω όρους, ο Διευθυντής αποφάσισε ότι «…δύναται να θεωρηθ[ούν] ως καταχρηστικ[οί] βάσει της παραγράφου 1(ιε) του Παραρτήματος του Νόμου, καθώς υποχρεών[ουν] τον καταναλωτή να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του, χωρίς ο πωλητής να έχει εκπληρώσει τις δικές του…»

4. Την επιβάρυνση των αγοραστών με τα έξοδα μεταβίβασης του ακινήτου χωρίς ωστόσο να καθορίζεται το συγκεκριμένο ποσό ή έστω να προσδιορίζονται τα κριτήρια υπολογισμού των εν λόγω εξόδων.

Σχετικά με τον πιο πάνω όρο, ο Διευθυντής ανέφερε στην απόφασή του ότι «…ο όρος αυτός έχει ως συνέπεια να αποδέχονται και να αναλαμβάνουν οι αγοραστές δεσμεύσεις, εν αγνοία τους και χωρίς οιανδήποτε εκ των προτέρων ενημέρωση, ενώ δημιουργεί μια τρόπον τινά αιφνιδιαστική κατάσταση σε βάρος τους, περιορίζοντας τα δικαιώματα τους και διαταράσσοντας τη συμβατική ισορροπία σε βάρος των…»

5. Τη δέσμευση των αγοραστών από κανονισμούς, οι οποίοι διέπουν τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, επιφορτίζοντάς τους με συγκεκριμένες υποχρεώσεις συμπεριφοράς, καθώς και με μέρος επί των κοινοχρήστων εξόδων, υποχρεώσεις οι οποίες ουδόλως προσδιορίζονται, έστω και ενδεικτικά.

Ο Διευθυντής έδωσε έμφαση στο ότι η φύση των πιο πάνω όρων «…συνάγουν την εκ μέρους των αγοραστών αμετάκλητη αποδοχή ρητρών, τις οποίες δεν είχαν καμία πραγματική δυνατότητα να γνωρίζουν πριν τη σύναψη της σύμβασης, κατά παράβαση της παραγράφου 1 (θ) του Παραρτήματος του Νόμου…»

Η αδιαφάνεια και οι καταχρηστικοί όροι σε συμβάσεις όπως οι πιο πάνω, για πώληση ακινήτων, δυστυχώς είναι συχνή και για αυτό τον λόγο, συνηστούμε σε οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία που επιθυμεί να προβεί στην διαδικασία αγοράς και/ή πώλησης ακινήτου να επικοινωνήσει με δικηγόρο, ο οποίος θα είναι σε θέση να συμβουλέψει και να εντοπίσει οποιεσδήποτε καταχρηστικές ρήτρες της Συμφωνίας

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com

 

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis