Το φορολογικό καθεστώς που ισχύει τώρα για τα πνευματικά δικαιώματα στην Κύπρο είναι συμβατό με τις διεθνής εξελίξεις σε σχέση με εισόδημα που απορρέουν από πνευματικά δικαιώματα όπως περιγράφονται στο BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action 5

Στις 14 Οκτωβρίου 2016 η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τους νόμους για την τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου του 2002 (118(I)/2002)

Η νέα νομοθεσία ισχύει από την 1η Ιουλίου 2016

Το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο ενισχύει τη φορολογική βελτιστοποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων όπως θα αναλύσουμε  στη συνέχεια

Προβλέψεις άυλων περιουσιακών στοιχείων

Περί τούτου, δυνάμει του άρθρου 9(ε) η «απόκτηση ή ανάπτυξη» άυλων περιουσιακών στοιχείων αναφέρονται σε πνευματική ιδιοκτησία που είναι αποτέλεσμα διεξαγωγής έρευνας και ανάπτυξής που συμπεριλαμβάνουν ευρεσιτεχνίες όπως αναφέρονται στον περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμο, Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (computer software) και πνευματική ιδιοκτησία που είναι νόμιμα προστατευόμενη όπως ορίζεται στη σχετική Κυπριακή νομοθεσία

Τα εμπορικά σήματα που συσχετίζονται με σκοπούς marketing εξαιρούνται

Υπολογισμός του φορολογητέου κέρδους

Οι νέοι κανονισμοί εισάγουν τον συνιστάμενο από το OECD “nexus approach” (προσέγγισης βάσει αιτιώδους συνδέσμου) το οποίο χρησιμοποιείται για να εκτιμηθεί εάν υπάρχει ή όχι σημαντική δραστηριότητα

Με βάση το άρθρο 9(ε) το κέρδος «υπολογίζεται με την αφαίρεση από το εισόδημα που προέρχεται από την εκμετάλλευση ή την πώληση των άυλων περιουσιακών στοιχείων των άμεσων εξόδων για την κτήση του εισοδήματος αυτού»  

Το ποσοστό των κερδών 80% που απαλλάσσεται από φορολογία εξαρτάται από το επίπεδο δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη (Research&Development) που εκτελεί ο φορολογούμενος για την ανάπτυξη του περιουσιακού στοιχείου

Τα κεφαλαιουχικά κέρδη από ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο δεν περιλαμβάνεται στα κέρδη και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος

Φορολογούμενοι και εταιρίες που πληρούν τις προϋποθέσεις

Οι φορολογούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις  για το φορολογικό καθεστώτος  είναι φορολογικοί κάτοικοι της Δημοκρατίας, μόνιμες εγκαταστάσεις όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 2 του Νόμου

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις εφαρμόζονται έως την 30ή  Ιουνίου 2021

Με τη βοήθεια δικηγόρων οι ενδιαφερόμενοι φορολογούμενοι μπορούν να υπολογίσουν τις πιθανές επιπτώσεις των νέων φορολογικών διατάξεων στη λειτουργεία και δομή του δικού τους IP

enquiries@gmadvocates.com

22819292, 99639668

www.gmadvocates.com  

 

Copyright © 2017 Protevousa. All rights reserved.
Designed by Oliver Creative Communications | Developed by Istognosis